Αντίθετη στη λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Κακοδίκι του δήμου Καντάνου - Σελίνου, εμφανίζεται η υδρογεωλογική μελέτη της Περιφέρειας Κρήτης. 

Όπως αναφέρει η Πρωτοβουλία Αγώνα Κακοδικιανών:

"Εδώ και 20 ημέρες έχει παραδοθεί στη δημοτική αρχή Καντάνου - Σελίνου η “Υδρογεωλογική μελέτη και ανάλυση κινδύνου για την περιοχή εγκατάστασης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Κακοδικίου” που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης. Η μελέτη  που κρατήθηκε “επτασφράγιστο μυστικό”, χωρίς να πρωτοκολληθεί στα εισερχόμενα του δήμου, έγινε τελικά γνωστή μετά από πιέσεις των κατοίκων και της αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβούλιο 25 -10-2016.

Σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη:

«Η προτεινόμενη θέση του κινητού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων βρίσκεται πλησίον ρέματος (φωτ. 3) που καταλήγει στην υδρομάστευση εντός της κοίτης του Κακοδικιανού ποταμού και γι αυτό πρέπει να ληφθούν όλα αναγκαία μέτρα προστασίας, ώστε οι επιφανειακές απορροές της παραπάνω δραστηριότητας καθώς και τα όμβρια να μη καταλήγουν στην υδρομάστευση. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει τα στραγγίσματα που θα παράγονται από το πλύσιμο των χοανών καθώς και τα όμβρια του αύλιου χώρου να διοχετεύονται μέσω στεγανών φρεατίων σε στεγανή δεξαμενή, η οποία να εκκενώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να μην υπερχειλίζει. Είναι αναγκαίο να επιτευχθεί η πλήρη στεγανοποίηση του χώρου δραστηριότητας έτσι ώστε να μην υπάρχει καμιά πιθανότητα μόλυνσης του παρακείμενου ρέματος και κατ΄ επέκταση της υδρομάστευσης. Η προστασία του χώρου από τα όμβρια με ένα στέγαστρο ενδείκνυται ώστε η δεξαμενή να μη γεμίζει σύντομα και συχνά.

Επίσης κατά τη διαμόρφωση του χώρου όπου θα κατασκευαστεί ο ΣΜΑ να απομακρυνθούν οι πρόσφατες αποθέσεις που αποτελούν πρόσθετο φορτίο για το υπάρχον τοιχείο Ν και Δ του αγροτεμαχίου (φωτ. 4)»

Επίσης πολύ σημαντικές είναι οι επισημάνσεις  της γεωλόγου ότι:

«Η τεκτονική δραστηριότητα στην περιοχή είναι έντονη και χαρακτηρίζεται από την παρουσία ενός τεκτονικού ρήγματος, εκείνο του Κακοδικιανού ποταμού, με την δ/νση Β-Ν.» και ότι «Η μορφολογία της ευρύτερης περιοχής του έργου χαρακτηρίζεται ως ορεινή. Οι κλίσεις του εδάφους στο μεγαλύτερο τμήμα τους είναι πολύ μεγάλες (60%, 70%) και το ανάγλυφο της περιοχής έχει διαμορφωθεί από την τεκτονική της και την διαβρωτική ενέργεια του  Κακοδικιανού ποταμού.»

Είναι προφανές ότι  σύμφωνα με τις προτάσεις της υδρογεωλογικής μελέτης:

1. Επιβεβαιώνονται απόλυτα οι επισημάνσεις και οι ανησυχίες των Κακοδικιανών για την ακαταλληλότητα και επικινδυνότητα του συγκεκριμένου χώρου που επέλεξε αυθαίρετα και χωρίς καμιά μελέτη η δημοτική αρχή.
2. Ο ΣΜΑ δεν είναι απλά ένας μεγάλος κάδος που δεν ενέχει κανένα κίνδυνο, όπως οι “πλασιέ” της δημοτικής αρχής ισχυρίζονται.
3. Αποδεικνύεται ότι ο συγκεκριμένος ΣΜΑ στο Κακοδίκι ενέχει σοβαρούς κινδύνους μόλυνσης του Κακοδικιανού ποταμού που βρίσκεται στα 180 μέτρα.
4. Καταγράφεται η παρουσία μεγάλου τεκτονικού ρήγματος που συνεπάγεται αυξημένη πιθανότητα σεισμών στην περιοχή. Συνεπώς δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση για στεγανή δεξαμενή στραγγισμάτων, ειδικά όταν αυτή βρίσκεται μέσα σε σωρό από μπάζα.
5. Επιβεβαιώνονται οι καταγγελίες μας για «πρόσθετο φορτίο» και πιθανότητα κατάρρευσης του τοιχίου Ν και Δ του ακινήτου άρα και κατάρρευσης του ΣΜΑ που θα στηρίζεται πάνω σε αυτό.
6. Μετά την απομάκρυνση των μπαζών  που προτείνει η μελέτη θα αποκαλυφτούν οι πραγματικές κλίσεις της περιοχής (60%, 70%) που είναι απαγορευτικές για την κατασκευή ΣΜΑ.
7. Η «πλήρη στεγανοποίηση του χώρου δραστηριότητας», από τις «επιφανειακές απορροές» και «τα όμβρια» καθώς  και η «μεταφορά των πρόσφατων αποθέσεων» που προτείνονται από τη μελέτη ανεβάζουν σε δυσθεώρητο ύψος το κόστος κατασκευής του ΣΜΑ, που παρόλα αυτά θα παραμένει επικίνδυνος.

Η δημοτική αρχή που επιδεικτικά  συνεχίζει να αγνοεί τη βούληση ενός ολόκληρου χωριού καλά θα κάνει να λάβει σοβαρά υπόψη της και να συμμορφωθεί με την υδρογεωλογική μελέτη που κατ ουσία λέει ότι ο ΣΜΑ δεν πρέπει να γίνει στο συγκεκριμένο χώρο και να σταματήσει να σκέφτεται “πατέντες”  (όπως μας δήλωσε στο ΔΣ), για να φέρει το ΣΜΑ στο Κακοδίκι."