Ενημερώνουμε τους πωλητές καυσόξυλων και τους καταναλωτές, που ενδιαφέρονται για την αγορά του προϊόντος, ότι σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:

Α. ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ

1. Η λιανική πώληση καυσόξυλων γίνεται κατ' όγκο με μονάδα μέτρησης είτε το «χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού» (m3 στοιβαχτού), είτε το «χωρικό κυβικό μέτρο χύδην» (m3 χύδην), τα οποία ορίζονται ως εξής:

•χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται από τακτικά στοιβαγμένα καυσόξυλα, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών.

•χωρικό κυβικό μέτρο χύδην νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται από χύδην καυσόξυλα, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών.

Ο καταναλωτής οφείλει να ενημερώνεται για το αν η προσφερόμενη τιμή αναφέρεται σε στοιβαχτή ή χύδην μορφή πώλησης

2. Στους χώρους πώλησης καυσόξυλων οι λιανοπωλητές οφείλουν να αναρτούν σε εμφανές σημείο πινακίδες ανά είδος ξύλου, με την τιμή σε m3 χύδην και m3 στοιβαχτού, αντίστοιχα, καθώς και τον όγκο των περιεκτών (κλωβοί, παλέτες, σάκοι, κ.λ.π.), που ενδεχομένως χρησιμοποιούν για τη διάθεση των καυσόξυλων. Επίσης οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης μήκους για τον υπολογισμό του όγκου.

3 Οι λιανοπωλητές καυσόξυλων οφείλουν να εξασφαλίζουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την προστασία των καυσόξυλων από δυσμενείς καιρικές συνθήκες που ενδέχεται να αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά των προς διάθεση προϊόντων .

4. Απαγορεύεται η πώληση ή δωρεάν διάθεση οποιασδήποτε ξυλείας εμποτισμένης με πισσέλαιο (κομμένη ξυλεία από παλιούς στύλους ΔΕΗ/ΟΤΕ) ή «πράσινης» ξυλείας (εμποτισμένης με άλατα) ή οποιαδήποτε τεχνητής ξυλείας συγκολλημένου ξύλου (κόντρα πλακέ, νοβοπάν, ινοσανίδων/MDF), καθώς η καύση των ανωτέρω προκαλεί σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον και στην υγεία.

Β. ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΕΡΕΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

1.Τα προσυσκευασμένα καύσιμα στερεής βιομάζας (πέλετς ξύλου, μπριγκέτες ξύλου, ροκανίδια ξύλου - woodchips, δαδί, καυσόξυλα, μη ξύλινα πέλετς, ελαιοπυρήνας, πυρηνόξυλο, χημικά επεξεργασμένη βιομάζα, κ.τ.λ.) πρέπει να αναγράφουν στη συσκευασία τους μεταξύ άλλων, τα εξής:

•εμπορεύσιμη μορφή προϊόντος (πέλετς ξύλου, μπριγκέτες ξύλου, ροκανίδια ξύλου - woodchips, δαδί, καυσόξυλα, μη ξύλινα πέλετς, ελαιοπυρήνας, πυρηνόξυλο, χημικά επεξεργασμένη βιομάζα, κ.τ.λ.)
•προέλευση - πηγή (π.χ. είδος ξυλείας) - κλάση (βάσει προτύπου ΕΛΟΤ)
•τόπος παραγωγής
•ονομαστική ποσότητα περιεχομένου σε χιλιόγραμμα (kg)
•μέγιστη υγρασία (%)
•εμπορική ονομασία 
•στοιχεία του υπεύθυνου διάθεσης του προϊόντος

2. Η λιανική πώληση των καυσίμων στερεής βιομάζας σε χύδην μορφή (εκτός των καυσόξυλων) γίνεται κατά βάρος με μονάδα μέτρησης το χιλιόγραμμο (kg)


3. Επιπλέον, στο χώρο διάθεσής τους πρέπει να υπάρχει πινακίδα, όπου θα αναγράφονται εμφανώς η εμπορεύσιμη μορφή, η προέλευση, η πηγή και η κλάση τους (βάσει προτύπου ΕΛΟΤ).