Υποβολή μέσω διαδικτύου

Οι αλλοδαποί-αλλογενείς που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καλούνται να υποβάλουν μέσω Διαδικτύου Αίτηση- Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις τμημάτων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν.

Η πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη όλο το 24ωρο και οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώνουν την Αίτηση- Μηχανογραφικό Δελτίο, χωρίς κατ’ ανάγκη να μετακινούνται στην Ελλάδα για το σκοπό αυτό από χώρες του εξωτερικού.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε κατηγορία υποψηφίου θα κατατεθούν στη γραμματεία του τμήματος ή σχολής επιτυχίας στις ημερομηνίες που θα οριστούν για την εγγραφή των επιτυχόντων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

1. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλουν:

-ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο αίτησης - μηχανογραφικού δελτίου

-δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

-μία (1) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη, στην οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι έχουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή τους στην ειδική κατηγορία που υπάγονται και ότι τα ίδια αυτά δικαιολογητικά θα προσκομίσουν για την εγγραφή τους στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος εισαγωγής τους .

-Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας

Καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης η 1η Αυγούστου 2011.

Η αποστολή θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά και μόνο με ταχυμεταφορά στο υπουργείο Παιδείας.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις - μηχανογραφικά δελτία καθώς κλειδώνει το σύστημα.

Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων- μηχανογραφικών δελτίων οι υποψήφιοι ενημερώνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει για την έγκριση ή μη της αίτησής τους. Παράλληλα θα τους γνωστοποιείται και ο κωδικός αριθμός με τον οποίο θα συμμετέχουν στις εξετάσεις.

2. Οφείλουν κατά την υποβολή της αίτησης και του μηχανογραφικού δελτίου να διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία μετά την εισαγωγή τους θα καταθέσουν στη γραμματεία του τμήματος ή της σχολής επιτυχίας , η οποία και θα προβεί στον έλεγχο για την πληρότητα και τη νομιμότητά τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.