Σε ισχύ τίθεται η διαδικασία ρύθμισης των οφειλών  δημοτών προς το δήμο Ηρακλείου, με την ενεργοποίηση σχετικού νόμου και την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με την οποία, μπορούν οι οφειλέτες προς το δήμο να εξοφλήσουν με ευνοϊκούς όρους τα χρέη τους.

Συγκεκριμένα μπορούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης, οφειλέτες για τις εξής περιπτώσεις εξαιρουμένων των προστίμων αυθαίρετων κατασκευών:

Α) Πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 1-9-2009 μέχρι 16-6-2011 (ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου ), εφόσον έχει καταβληθεί μέχρι την υποβολή της αιτήσεως εκ μέρους του υπόχρεου ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου αυτών.

Β) Πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 66 του Ν. 3801/2009 και έχει καταβληθεί το τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθμισθείσας οφειλής.

Γ) Πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν τύχει διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής κατά το άρθρο 170 του Ν. 3463/2006 και έχει καταβληθεί το 30% του διακανονισθέντος ποσού .

Δ) Όσοι κάνουν χρήση της ρύθμισης, με την καταβολή της οφειλής τους σε δόσεις έχουν έκπτωση 70% από τα πρόστιμα και 70% από προσαυξήσεις , ενώ στην εφάπαξ καταβολή έχουν έκπτωση 85% στα πρόστιμα και 85% στις προσαυξήσεις.

Αιτήσεις για την ανωτέρω ρύθμιση θα γίνονται δεκτές από σήμερα 22-8-2011 μέχρι 31/10/2011.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης Προσόδων του Δήμου Ηρακλείου :
Τμήμα Ελέγχου Προσόδων (Τηλ. 399 138 – 399 139 )
Τμήμα Ταμειακής Βεβαίωσης (Τηλ. 399 145 - 399 146)
Τμήμα ΤΑΠ (Τηλ. 399 154 - 399 155)