Ο Δήμος Ιεράπετρας, προκειμένου να μισθώσει ακίνητο για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Ιεράπετρας καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ακινήτων να καταθέσουν στο Δήμο κλειστή προσφορά με την πλήρη περιγραφή του ακινήτου τους και το προσφερόμενο μίσθωμα μέχρι και την 5η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και τα νομιμοποιητικά έγγραφα ιδιοκτησίας του.

Το προς μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στην Πάνω Μερά Ιεράπετρας, να είναι ισόγειο, με εμβαδόν 150 m2 τουλάχιστον, να είναι σε καλή κατάσταση και να διαθέτει εγκατάσταση ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, WC, και επαρκή αύλειο χώρο

Πληροφορίες για τους όρους της διακήρυξης δίδονται στα τηλ. 2842-340321-71, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.