Τα απαραίτητα εργαλεία για τον υπολογισμό όλων των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ για το 2010, δηλαδή τις μέσες τιμές παραγωγού για όλα τα αγροτικά προϊόντα, καθώς και την Ασφαλιζόμενη Αξία και την Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά Φυτικής Παραγωγής και Ζωικού Κεφαλαίου περιλαμβάνει η απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 44/2011). 

Στο Παράρτημα ΙΙΙ της εν λόγω απόφασης δίνονται η μέση παραγωγή, μέση τιμή, ασφαλιζόμενη αξία και ειδική ασφαλιστική εισφορά ανά κατηγορία προϊόντος Φυτικής Παραγωγής, προϊόν και Νομό καθώς επίσης και η ασφαλιζόμενη αξία και η ειδική ασφαλιστική εισφορά ανά είδος, κατηγορία και ηλικία ζωικού κεφαλαίου όλης της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου της ασφαλιζόμενης αξίας κάθε καλλιέργειας ή εκτροφής, με τους παρακάτω συντελεστές, ως εξής:

Τέσσερα τοις εκατό (4%) για τη φυτική παραγωγή και προκειμένου για την ελιά με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%)

Μισό τοις εκατό (0,5%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής που παράγεται στο σύνολό της και αποκλειστικά σε «ελεγχόμενο περιβάλλον» (θερμοκήπια), όπως αυτό ορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α.

Μηδέν εβδομήντα πέντε τοις εκατό (0,75%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας του ζωικού κεφαλαίου.

Ορισμοί

«Ασφαλιζόμενη αξία» ενός αγροτικού προϊόντος φυτικής προέλευσης είναι το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των στρεμμάτων που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια του προϊόντος επί την μέση παραγωγή ανά στρέμμα επί την τιμή ανά κιλό, που υπολογίζονται με βάση το μέσο όρο της παραγωγής και τιμής του προϊόντος αυτού, όπως διαμορφώθηκαν, με βάση τα στοιχεία του ΕΛΓΑ, την πενταετία που προηγείται του έτους ασφάλισης.
 
Για το ζωικό κεφάλαιο ο όρος «ασφαλιζόμενη αξία» σημαίνει το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των ζώων επί την αξία του δηλούμενου ζωικού κεφαλαίου ανά είδος ή κατηγορία. 

Ως «μέση παραγωγή» ορίζεται η σταθμισμένη διάμεσος παραγωγή ανά είδος καλλιέργειας, όπως αυτή προέκυψε από την επεξεργασία των στοιχείων των πραγματογνωμοσυνών που διενήργησε ο ΕΛΓΑ την τελευταία πενταετία. 

Ως «μέση τιμή» ορίζεται η μέση σταθμισμένη τιμή (ευρώ ανά κιλό), όπως αυτή προέκυψε από τις τιμές αποζημίωσης του ΕΛΓΑ κατά την τελευταία πενταετία. 

Για το ζωικό κεφάλαιο, ως «αξία» ορίζεται το ποσό (ευρώ) ανά είδος ή κατηγορία, όπως αυτό προκύπτει από την επεξεργασία των τιμών αποζημίωσης του ΕΛΓΑ για το έτος 2010.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την απόφαση με τον καθορισμό μέσης τιμής για το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο και για την Κρήτη