Με δεδομένο το γεγονός της πρόσφατης ψήφισης του Νομοσχεδίου για την τακτοποίηση και την ουσιαστική νομιμοποίηση των νεότερης γενιάς αυθαιρέτων κατασκευών από την ολομέλεια της Βουλής (Νόμος με θέμα «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»), η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ έχοντας αίσθημα ευθύνης τόσο απέναντι στους Μηχανικούς όσο όμως και απέναντι στους ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων που θα δηλώσουν τα κτίσματα τους, και μετά από τη συζήτηση του θέματος και των ζητημάτων που θα δημιουργηθούν κατά τη διαδικασία νομιμοποίησης των αυθαιρέτων κτισμάτων σε εφαρμογή του υπόψη Νόμου, αποφάσισε κατά τη συνεδρίαση της 15/9/2011, να ορίσει 4μελή Επιτροπή Εισήγησης προς τη Δ.Ε. η οποία θα συντάξει τεκμηριωμένη πρόταση για τη διαδικασία σύνταξης των φακέλων για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων και τον υπολογισμό των αμοιβών των Μηχανικών.

Η υπό σύσταση Επιτροπή, θα πρέπει το συντομότερο δυνατό, το αργότερο εντός 15νθημέρου, να υποβάλλει την πρόταση της προς έγκριση στη Δ.Ε.

Στόχος του ΤΕΕ/ΤΑΚ, είναι η έγκαιρη και αποτελεσματική ενημέρωση των συναδέλφων – μελών του Τμήματος, ώστε αφενός να ανταποκριθούν ορθά, με σαφήνεια και πληρότητα στο ρόλο που θα κληθούν να παίξουν για την εφαρμογή του νέου Νόμου, και μάλιστα σε σχετικά πολύ μικρό χρονικό διάστημα, και αφετέρου για να μην υποβαθμιστούν οι ευθύνες που οι Μηχανικοί αναλαμβάνουν μέσα από τη διαδικασία του ανταγωνισμού, αν αυτός καταστεί αθέμιτος, με καταστροφικά αποτελέσματα τόσο για το Μηχανικό όσο και για τον ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου.

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ τονίζει σε κάθε περίπτωση, τις ευθύνες που αναλαμβάνουν οι Μηχανικοί με τις μελέτες και τα σχέδια που θα υποβάλλουν (Τοπογραφικά, αποτυπώσεις αυθαιρέτων κτισμάτων κ.ο.κ.), ειδικά σε περιπτώσεις που η πραγματική κατάσταση δεν αποτυπώνεται ως έχει.