Η Δ/νση Αγρ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , ενημερώνει τους πτηνοτρόφους του Νομού μας, ότι, το Ελληνικό Δημόσιο, παρέχει εγγύηση σε ποσοστό 80%,στα δάνεια που θα χορηγηθούν από τα πιστωτικά ιδρύματα, σε πτηνοτροφικές επιχειρήσεις- εκ/σεις και συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους, για το 2011, όλων των εταιρικών μορφών και μεγεθών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έχουν συσταθεί, μέχρι την δημοσίευση της παρούσας ,εξαιτίας  της κρίσης ρευστότητας που διέρχεται η Ελληνική Οικονομία λόγω της τρέχουσας οικ. κρίσης  όπως παρακάτω:

Α.  ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ

 - για κύκλο εργασιών χρήσης του 2009 ύψους άνω των 100.000.000 ευρώ σε ποσοστό 4,5% επι αυτού.

- για κύκλο εργασιών χρήσης του 2009 ύψους  10.000.000 έως100.000.000 ευρώ σε ποσοστό 5% επι αυτού

- για κύκλο εργασιών χρήσης του 2009 ύψους κάτω των 10.000.000 ευρώ σε ποσοστό 5,5% επι αυτού

Ο κύκλος εργασιών χρήσης του 2009 ανά επιχείρηση, προκύπτει από τον δημοσιευμένο ισολογισμό του διαχειριστικού έτους 2009.

Οι επιχειρήσεις αυτές, που επιθυμούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις της παρούσας, πρέπει μαζί με την σχετική αίτησή τους, να συνυποβάλλουν υποχρεωτικά τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης το ειδικό έντυπο-αίτηση του Γ.Λ.Κ (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους)., το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Γ.Λ.Κ.(www.minfin.gr)

2.Bεβαίωση έναρξης εργασιών και όλων των τυχόν μεταβολών από την οικεία ΔΟΥ.

3.Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής και το οικείο τμήμα.

4.Δημοσιευμένεςοικονομικές καταστάσεις της τελευταίας τριετίας.

5.Αιτιολογημένη εισήγηση πιστωτικού ιδρύματος για την πιστοληπτική διαβάθμιση της επιχείρησης που να συνοδεύεται με μελέτη βιωσιμότητας από πιστωτικό ίδρυμα ,ή, ελεγκτική ή συμβουλευτική εταιρεία εγνωσμένου κύρους βάση του αιτήματος για ένταξη στις διατάξεις της παρούσας.

6.Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου από το οποίο να προκύπτει ότι η επιχείρηση δεν έχει κάνει έναρξη ή ολοκλήρωση των διαδικασιών υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.3588/2007.

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Το χορηγούμενο δάνειο για αυτή την κατηγορία πτηνοτρόφων θα προσδιορίζεται από τον αριθμό των παχυνόμενων κοτόπουλων κρεοπαραγωγής προς 0.10 ευρώ ανά κοτόπουλο, καθώς και από τις όρνιθες αναπαραγωγής προς 1,5 ευρώ ανά όρνιθα αναπαραγωγής, (το σύνολο των χορηγούμενων δανείων της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να υπερβεί τον ποσό των 10.000.000 ευρώ ) ο ακριβής αριθμός των ζώων καθορίζεται από πιστοποιητικό-βεβαίωση που θα εκδίδεται από την  οικεία Περφ. Δ/νση Αγροτ.Οικονομίας και Κτηνιατρικής στη δικαιοδοσία ελέγχου, της οποίας, υπάγεται έκαστος πτηνοτρόφος.

Οι συνεργαζόμενοι πτηνοτρόφοι,που επιθυμούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις της παρούσας, πρέπει μαζί με την σχετική αίτησή τους, να συνυποβάλλουν υποχρεωτικά τα κάτωθι δικαιολογητικά

1.Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ειδικό έντυπο-αίτηση του Γ.Λ.Κ., το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Γ.Λ.Κ.(www.minfin.gr)

2.Πιστοποιητικό-Βεβαίωση της οικείας Περφ. Δ/νση Αγροτ.Οικονομίας και Κτηνιατρικής, για τον αριθμό των παχυνόμενων κοτόπουλων κρεοπαραγωγής (broilers). 

3.Πιστοποιτικό της Περφ. Δ/νση Αγροτ.Οικονομίας και Κτηνιατρικής, για τον αριθμό των ορνίθων αναπαραγωγής.

4 Βεβαίωση της επιχείρησης ή του Συνεταιρισμού, με τον οποίο συνεργάζονται, για τον αριθμό των ορνίθων αναπαραγωγής.

5. Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου από το οποίο να προκύπτει ότι η επιχείρηση δεν έχει κάνει έναρξη ή ολοκλήρωση των διαδικασιών υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.3588/2007.

Τέλος, οι αιτήσεις και των δύο κατηγοριών πτηνοτρόφων Α και Β σύμφωνα με την υπ. Αριθ.2/20592/0025/6-7-2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , υποβάλλονται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Δ25)- Πανεπιστημίου 37 εντός τριμήνου από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.