Διευκρινίσεις για την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης και την εισαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού παρέσχε με εγκύκλιό του το ΙΚΑ.

Σύμφωνα με το Ίδρυμα, προβλέπεται η αναστολή έως την 31/12/2012 της λήψης αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης για όσους εργοδότες είτε δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης βάσει του Ν.3943/2011, είτε έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης αντίστοιχων προηγούμενων ρυθμίσεων.

Η αναστολή, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο in,gr, ισχύει εφόσον υπαχθούν στον προσωρινό διακανονισμό και υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος μέχρι τις 31/10/2011. Εφόσον η αίτηση υποβληθεί μέχρι την 31/10/2011 θα παρέχεται έκπτωση 20% επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

Η ρύθμιση αυτή προβλέπει:

-Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων μέχρι την 31/12/2010.

-Ανελλιπή καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2011 και εφεξής για τους οφειλέτες που απασχολούν προσωπικό.

- Για τους οφειλέτες που απασχολούν προσωπικό κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης προβλέπεται η καταβολή ποσού που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2010, έναντι της κεφαλαιοποιημένης οφειλής. Το ποσό αυτό δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο του 1,25% της κεφαλαιοποιημένης την 31/12/2010 οφειλής, ούτε μεγαλύτερο του 40% του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2010 και σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των εκατόν πενήντα ευρώ (150 ευρώ).