Μέχρι τις 9 Νοεμβρίου διαρκεί η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τη δεύτερη πρόσκληση του Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» (πρώην interreg), σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και στοχεύει στην προαγωγή μιας αρμονικής, ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή συνεργασίας, στη μείωση των όποιων ανισοτήτων και στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, με κατεύθυνση την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Βασικές προτεραιότητες του Προγράμματος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, με τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και με την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, η ανάδειξη και η προστασία φυσικών και πολιτιστικών πόρων, καθώς και η βελτίωση της προσβασιμότητας και η ενίσχυση της ασφάλειας, που αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Ο προϋπολογισμός της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος (ΕΤΠΑ και Εθνική Συμμετοχή) για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, ανέρχεται σε 60.082.025 ευρώ από τα οποία το 80%, προέρχεται από πόρους του ΕΤΠΑ ενώ το υπόλοιπο 20%, είναι η εθνική συμμετοχή. Στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης, η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται ανέρχεται σε 6 εκατ. ευρώ.

Οι προτάσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο neasbeast.gr, μπορούν να υποβληθούν ως και τις 9 Νοεμβρίου 2011 στις 16:00. Προτάσεις οι οποίες θα υποβάλλονται μετά από αυτήν την ημερομηνία και ώρα, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στο διαδικτυακό τόπο www.interreg.gr .