Στα 7.000.000 € ορίστηκε εθνική συμμετοχή, για το 2011, στα εγκεκριμένα σχέδια αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών οπωροκηπευτικών. Πρόκειται για δαπάνη που θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφη από τους υφυπουργούς Οικονομικών, Φ. Σαχινίδη, και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γ. Κουτσούκο.

Πρόκειται για την με αριθμό 136366 ΚΥΑ, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 102/Β/1-2-2011, και αφορά: «Χορήγηση της εθνικής χρηματοδότησης έτους 2011, των σχεδίων αναγνώρισης των ομάδων παραγωγών που υλοποιούνται στο πλαίσιο της με αριθμ. 266355/11−02−2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 594/Β΄/1−4−2009), που αφορά «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 1234/07 του Συμβουλίου όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Καν(ΕΚ) 361/08, σχετικά με την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών».

Δείτε ΕΔΩ το πλήρες κείμενο της απόφασης