Σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 1 δισ. ευρώ αποφάσισε χθες το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου, με στόχο την ολοκλήρωσή του έως το τέλος του Ιανουαρίου του 2012.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1. Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης για άντληση μέχρι 396 εκατ. ευρώ. Τα δικαιώματα προτίμησης (Rights) θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν σε αναλογία ένα δικαίωμα προτίμησης για καθεμία υφιστάμενη μετοχή. Κάθε τρία Δικαιώματα Προτίμησης που θα ασκηθούν θα μετατρέπονται σε μία νέα συνήθη μετοχή ονομαστική αξίας 1,00 ευρώ («νέα μετοχή») με τιμή διάθεσης 1,00 ευρώ ανά νέα μετοχή. Επιπρόσθετα, θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν ως πλήρως πληρωμένες χαριστικές μετοχές (Βοnus Shares) σε αναλογία μίας χαριστικής μετοχής για κάθε μία νέα μετοχή που θα προκύψει από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης.

2. Την εθελοντική ανταλλαγή Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου («ΜΑΕΚ») μέσω έκδοσης Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομολόγων («ΥΜΟ») ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ το κάθε ένα μέχρι 600 εκατ. ευρώ και προσφορά για ανταλλαγή (Tender Exchange Offer) αποκλειστικά προς τους κατόχους ΜΑΕΚ. Οι κάτοχοι των ΜΑΕΚ θα δύνανται να ανταλλάξουν τα ΜΑΕΚ τους με ΥΜΟ αντίστοιχης ονομαστικής αξίας. Τα ΥΜΟ θα λήγουν σε οκτώ ημερολογιακές μέρες από την έκδοσή τους και δεν θα φέρουν οποιοδήποτε τόκο. Με τη λήξη του, η Τράπεζα Κύπρου θα αποπληρώσει το κάθε ΥΜΟ με την έκδοση μίας νέας μετοχής που θα είναι πλήρως πληρωμένη. Επιπρόσθετα, θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν χαριστικές μετοχές (Bonus Shares) σε αναλογία μίας χαριστικής μετοχής για κάθε τρεις νέες μετοχές που θα προκύψουν από τη μετατροπή των ΥΜΟ.

Η έκδοση των δικαιωμάτων προτίμησης και των ΥΜΟ θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα. Το διοικητικό συμβούλιο θα συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση για την εξασφάλιση των σχετικών εγκρίσεων από τους μετόχους, περιλαμβανομένων των σχετικών αποποιήσεων δικαιωμάτων προτίμησης από τους μετόχους και της αύξησης του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας από 1,5 δισ. ευρώ σε 3 δισ. ευρώ, με τη δημιουργία 1,5 δισ. ευρώ νέων συνήθων μετοχών της τράπεζας ονομαστικής αξίας 1 ευρώ.

Στις 30 Ιουνίου 2011, το Συγκρότημα Κύπρου διατηρούσε ίδια κεφάλαια ύψους 3,7 δισ. ευρώ και δείκτες κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1 ratio) και βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier 1 ratio) 8,0% και 11,6% αντίστοιχα. Με την υλοποίηση του Σχεδίου στο σύνολό του, οι ενδεικτικοί δείκτες (pro forma) κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1 ratio) και βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier 1 ratio) στις 30 Ιουνίου 2011 υπολογίζονται σε 12,1% και 13,4% αντίστοιχα.

Απαιτήσεις
Με την υλοποίηση του Σχεδίου, το Συγκρότημα αναμένεται να πληρoί τις πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις όπως αυτές καθορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Επίσης, το Συγκρότημα με την υλοποίηση του σχεδίου και με βάση τα σημερινά δεδομένα, θα μπορεί να απορροφήσει απομείωση 50% - 60% στο χαρτοφυλάκιο Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και αναμένεται να πληρoί τους ελάχιστους απαιτούμενους εποπτικούς δείκτες κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων 8,0% και βασικών ιδίων κεφαλαίων 9,5%.