Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών υλοποιεί το έργο THINK GREEN σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε θέματα περιβαλλοντικής ανάπτυξης και οικολογικής ευαισθησίας. Παράλληλα, αναμένεται να ενισχυθεί η τεχνογνωσία και εμπειρία των τοπικών φορέων σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Έμφαση δίνεται σε ΜμΕ των κλάδων χονδρικό-λιανικό εμπόριο και κατασκευές, που έχουν έδρα σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

Στόχος του έργου είναι η αντιμετώπιση, στο μέτρο του δυνατού, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ρύπανση κ.ά) της λειτουργίας των ΜμΕ, με έμφαση σ' αυτές που έχουν έδρα σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές στην περιφέρεια του ΕΒΕΑ και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της οικολογικής νοοτροπίας στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Το έργο χρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μηχανισμό Eυρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 2004-2009 σε ποσοστό 50%, και από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων σε ποσοστό 50%.

Φιλοδοξία του έργου είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ανάληψη αντίστοιχων πρωτοβουλιών, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, από φορείς της χώρας που εμπλέκονται με ποικίλους τρόπους στη λειτουργία των ΜΜΕ, και να συμβάλει, γενικότερα, στη διάδοση περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών αναφορικά με το επιχειρείν.

Βασικές καινοτομίες του έργου είναι: α) η ανάπτυξη του δικτύου των Πράσινων Επιχειρηματικών Αγγέλων και ο προσδιορισμός του τρόπου λειτουργίας του (μελέτη για την ίδρυση και λειτουργία ενός δικτύου επιχειρηματικών αγγέλων ειδικευμένων σε περιβαλλοντικά θέματα-χρηματοδότηση, σύνθεση στελεχών, εκπαίδευση αγγέλων, ενημέρωση επιχειρηματιών), β) η δημιουργία μοντέλων Mentoring για ΜμΕ αναφορικά με περιβαλλοντικά θέματα, γ) η εκπαίδευση έμπειρων και καταξιωμένων στελεχών σε μεθόδους Mentoring, δ) η ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση μεντόρων και ΜμΕ.

Δράσεις του THINK GREEN

Δράση 1: Πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης επιχειρήσεων-μελών του ΕΒΕΑ

Στόχος είναι η ανάληψη δράσεων από τις ΜmΕ για την εφαρμογή πρακτικών που θα μειώσουν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία τους, όπως οι ακόλουθες: (α) εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, (β) εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας, (γ) μείωση κατανάλωσης χαρτιού, (δ) ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών, (ε) υιοθέτηση πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - προώθηση οικολογικών προϊόντων - οικολογικές προμήθειες.

Δράση 2: Δημιουργία Δικτύου «Πράσινων Επιχειρηματικών Αγγέλων» (Green Business Angels)

Στόχος είναι η δημιουργία και ανάπτυξη μητρώου εμπειρογνωμόνων βασισμένου στα πρότυπα και τις αρχές λειτουργίας και δραστηριοποίησης των επιχειρηματικών αγγέλων που θα παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη σε ΜΜΕ αναφορικά με περιβαλλοντικά θέματα (π.χ., υποστήριξη στην υιοθέτηση πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κ.ά.).

Δράση 3: Περιβαλλοντικό mentoring

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην αξιοποίηση της εμπειρίας από επιχειρήσεις που έχουν ήδη υψηλή περιβαλλοντική επίδοση (όχι απαραίτητα ΜμΕ) προς ΜμΕ που εισάγονται για πρώτη φορά στην έννοια της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ο βασικός στόχος είναι η παροχή βοήθειας προς τον εκπαιδευόμενο (mentee) για την επίτευξη και διατήρηση συμμόρφωσης προς τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις καθώς και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής του επίδοσης μέσω υιοθέτησης καλών πρακτικών.

Δράση 4: Δημιουργία και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης «Πράσινη Πύλη των ΜμΕ»

Στην πύλη θα αναρτώνται τα αποτελέσματα και οι μελέτες του έργου. Παράλληλα, η πύλη θα υποστηρίζει τη λειτουργία του Δικτύου των «Πράσινων Επιχειρηματικών Αγγέλων».