Τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση για την πρώτη φάση του επιχειρησιακού προγράμματος που έχει καταρτίσει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας. Πρόκειται για το στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την περίοδο 2011-2014.

Το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του δήμου, το οποίο υποβλήθηκε την Εκτελεστική Επιτροπή συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας έπειτα από συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων από τις υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα του δήμου, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές εισηγήσεις των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης για την περίοδο 2011-2014, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Ειδικότερα, αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις με ορίζοντα τετραετίας, για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου. Με άλλα λόγια το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αφορά όχι μόνο στις υποδομές και τις τοπικές επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου , αλλά και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας του ίδιου του Δήμου, ως φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρα, μεριμνώντας για τη βελτίωση της διαβίωσης των δημοτών και επισκεπτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καταρτίζεται σε δύο φάσεις:

Στην Α΄Φάση γίνεται περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς επίσης παρουσιάζεται και η στρατηγική του Δήμου και οι αναπτυξιακές του προτεραιότητες.

Πιο αναλυτικά στην Α΄Φάση περιγράφεται και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου και των Νομικών προσώπων του, σε σχέση με τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, αναπτυξιακά και οικονομικά χαρακτηριστικά τους καθώς και η βασική τους οργανωτική δομή.

Στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, περιγράφονται τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης που είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν, ιεραρχημένα για τη περίοδο 2011-2014, τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, οι δυνατότητες και οι αδυναμίες των υπηρεσιών καθώς και οι ευκαιρίες και οι περιορισμοί από διάφορους εξωγενής παράγοντες.

Στη συνέχεια, διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα για τη περιοχή του Δήμου και προσδιορίζεται η στρατηγική του, δηλαδή οι γενικοί στόχοι προκειμένου να πετύχει το όραμα του. Επίσης, προσδιορίζονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες σύμφωνα με τις οποίες θα διαρθρωθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η Α΄ φάση του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου εγκρίθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη Β΄Φάση πραγματοποιείται ο Επιχειρησιακός και ο Οικονομικός Προγραμματισμός του Δήμου. Οι άξονες και τα μέτρα του Προγράμματος εξειδικεύονται σε σχέδια δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, τα οποία θα υλοποιηθούν στη βάση συγκεκριμένου χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού. Η κατ΄έτος εξειδίκευση και ο λεπτομερής προγραμματισμός των δράσεων που προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και ο οικονομικός τους προγραμματισμός, συνιστούν τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης.

Το κείμενο της Α΄ Φάσης (σχέδιο στρατηγικού σχεδίου) συζητήθηκε και ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τίθεται σε δημόσια διαβούλευση έως και τη Δευτέρα 28-11-2011. Το πλήρες κείμενο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (www.minoapediadas.gr) και μπορούν να υποβάλλονται προτάσεις από τα συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, από πολίτες ή ενώσεις πολιτών και από τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς.

Για προτάσεις, παρατηρήσεις και σχόλια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Δήμου, κα. Γιακουμάκη Ουρανία, είτε ηλεκτρονικά ([email protected], [email protected]), είτε τηλεφωνικά στο 28913-40304.

Οι προτάσεις μπορούν να παραδοθούν και εγγράφως στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού στο Αρκαλοχώρι. Οι προτάσεις και παρατηρήσεις θα ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο, κατόπιν αξιολόγησης από το Τμήμα Προγραμματισμού και την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου.