Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε αλλαγές στο πρόγραμμα επιείκειας, προκειμένου να διευκολύνει τις επιχειρήσεις-μέλη καρτέλ να συμμετάσχουν σε αυτό.

Το πρόγραμμα επιείκειας, που ισχύει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξασφαλίζει μείωση προστίμων ή και πλήρη απαλλαγή για επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την επιτροπή και προσκομίζουν στοιχεία που αποκαλύπτουν τη δράση του καρτέλ στο οποίο συμμετέχουν.

Τα κριτήρια για τη χορήγηση μερικής ή ολικής απαλλαγής είναι ο χρόνος υποβολής της αίτησης, ο βαθμός στον οποίο η αίτηση ενισχύει τη δυνατότητα της Επιτροπής να αποδείξει την παράβαση, η σοβαρότητα και η πληρότητα των στοιχείων και των πληροφοριών που προσκομίζει η εταιρία ή το φυσικό πρόσωπο, τα οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουν επιπρόσθετη αποδεικτική αξία σε σχέση με τα στοιχεία που έχει ήδη η ΕΑ στην κατοχή της.

Ως προς το χρόνο υποβολής της αίτησης μια από τις αλλαγές που έγιναν προβλέπει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να κατοχυρώσουν τη σειρά προτεραιότητάς τους και να συγκεντρώσουν αργότερα τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη λειτουργία του καρτέλ.

Μια από τις προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος επιείκειας, είναι επίσης να μη γίνει γνωστό ότι η επιχείρηση ή το φυσικό πρόσωπο προσκομίζει πληροφορίες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Άλλα χαρακτηριστικά του προγράμματος επιείκειας είναι:

- Για τα φυσικά πρόσωπα, η υπαγωγή τους στο πρόγραμμα και η πλήρης απαλλαγή τους από την επιβολή του προστίμου αίρει το αξιόποινο των πράξεων τους, ενώ, στην περίπτωση της επιβολής μειωμένου προστίμου, θεωρείται ελαφρυντική περίσταση και τους επιβάλλεται ποινή μειωμένη κατά το άρθρο 83 του Ποινικού Κώδικα.

- Οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα επιείκειας πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτική περιγραφή του πιθανολογούμενου καρτέλ, αναφορικά με τους στόχους του, τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αφορά, τη γεωγραφική περιοχή δράσης του, τη χρονική του διάρκεια και το ιστορικό του καθώς και συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη και λειτουργία του καρτέλ.