Σε 41,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου Alpha Bank στο 9μηνο 2011 μετά από προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου 827,4 εκατ. ευρώ και χωρίς να υπολογίζονται οι ζημίες απομειώσεως των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου λόγω του προγράμματος PSI.

Τα κέρδη ήταν πολύ υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών για κέρδη 4,7 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, συμπεριλαμβανομένων ζημιών 608,1 εκατ. ευρώ από την συμμετοχή στο λεγόμενο PSI, η τράπεζα ανακοίνωσε ζημίες 566,7 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο.

Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων αυξήθηκε κατά 7,5% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 898,5 εκατ. ευρώ, έναντι 836,2 εκατ. ευρώ στο 9μηνο 2010.

Το καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν από 75,5 εκατ. ευρώ στο 9μηνο 2010, σε ζημίες 566,7 εκατ. ευρώ στο 9μηνο 2011.

Το ύψος των επενδύσεών σε ομόλογα ελληνικού δημοσίου ανέρχεται σε 3,1 δισ. ευρώ μετά από συνολική απομείωση ύψους 760 εκατ. ευρώ προ φόρων.

Οι ζημιές απομειώσεως ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου διαμορφώθηκαν σε 608,1 δισ. ευρώ.

Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε στο 9μηνο σε 1,33 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 3,1%, ως συνέπεια του μειωμένου κατά 4,1% όγκου των χορηγήσεων. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 10 πόντους το γ΄ τρίμηνο σε 2,9%, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ανατιμολογήσεως των στοιχείων του ενεργητικού.

Το λειτουργικό κόστος περιορίσθηκε κατά 2,4% το γ΄ τρίμηνο και 2,6% σε ετήσια βάση σύμφωνα με το πρόγραμμα περιορισμού των δαπανών. Ο δε δείκτης έξοδα προς έσοδα μειώθηκε κατά 240 πόντους σε 48,1%.

Ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) διαμορφώθηκε στο 10%1 και οι δείκτες κεφαλαίων πρώτης διαβαθμίσεως (Tier I) και κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθαν σε 11,2% και 12,3% αντιστοίχως.

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Alpha Bank μειώθηκε στο 9μηνο κατά 2,2 δισ. ευρώ στα 49,9 δισ. ευρώ.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2011, οι καταθέσεις ανήρχοντο σε ευρώ 31,7 δισ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 20,5% ή κατά 1,8 δισ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της δημοσιονομικής κρίσεως και της υφέσεως της ελληνικής οικονομίας.

Αναφερόμενος στα οικονομικά αποτελέσματα 9μηνου ο πρόεδρος της Alpha Bank Γ.Κωστόπουλος δήλωσε: «Πρώτοι κάνουμε το βήμα για τον εξορθολογισμό του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, με τη συγχώνευση των δύο μεγαλυτέρων ελληνικών ιδιωτικών τραπεζών, της Alpha Bank με τη Eurobank, ώστε να δημιουργήσουμε έναν από τους 25 πιο ισχυρούς τραπεζικούς ομίλους στην Ευρωζώνη.»

» Η Τράπεζα που θα προκύψει από τη συγχώνευση ενισχύει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, προσελκύει ξένες επενδύσεις και προσφέρει την απαραίτητη ώθηση στην οικονομία, με στόχο να επανέλθει η χώρα σε τροχιά αναπτύξεως.»

»Είμαστε βέβαιοι, μετά την ευρεία αποδοχή της συγχωνεύσεως, ότι η επιλογή μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με την Eurobank αποτελεί την πιο σωστή απόφαση σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα».

Από την πλευρά του ο διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Δ.Μαντζούνης δήλωσε: «Το γ΄ τρίμηνο του 2011 διατηρήσαμε τη λειτουργική μας κερδοφορία επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του επιχειρησιακού μας σχεδιασμού, παρά το ασταθές οικονομικό περιβάλλον.

» Παράλληλα, επικεντρωθήκαμε στη διατήρηση της αποδοτικότητας του Δικτύου μας και στην απαρέγκλιτη εφαρμογή του προγράμματος περιστολής δαπανών.»

» Προτεραιότητά μας είναι η ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως της Τραπέζης μας με την Eurobank, προς το συμφέρον των Μετόχων, των Πελατών και του Προσωπικού. Διαθέτουμε τις προϋποθέσεις για να επιτύχουμε τον στόχο μας και να αντεπεξέλθουμε στη νέα πρόκληση».in.gr