Εν όψει των εκλογών που θα πραγματοποιηθούν στο Επιμελητήριο Ρεθύμνης για την ανάδειξη νέου διοικητικού του συμβουλίου, ανακοινώνονται τα εξής :

1.- Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία του Επιμελητηρίου (Εμμ. Πορτάλιου 23, Ρέθυμνο) ενώπιον της εκλογικής επιτροπής ως εξής: 

α) την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου από ώρα 09.00 μέχρι 21.00, β) το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου από ώρα 09.00 π.μ. μέχρι ώρα 14.00.

2.- Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν ΜΟΝΟ οι επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου που περιλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους.

3.- Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως από τους νομιμοποιούμενους προς τούτο με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. 

4.- Κανένας ψηφοφόρος δεν μπορεί να έχει περισσότερες από μία ψήφους όσες ιδιότητες και αν έχει. Σε περίπτωση ασκήσεως περισσότερων επαγγελμάτων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο, το εκλογικό δικαίωμα ασκείται στην κατηγορία της κατά δήλωση επιλογής του.

5.- Οι εκλογείς προσέρχονται στην εκλογική επιτροπή προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς τους. Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Σημειώνεται ότι, τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά. Ειδικότερα για τα διαβατήρια, επισημαίνεται ότι, αρκεί διαβατήριο που έχει λήξει η ισχύς του, ακόμη και αν αυτό έχει εκδοθεί από την οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση πριν από τη μεταβίβαση της σχετικής αρμοδιότητας στην Ελληνική Αστυνομία.
Η αναγνώριση των κοινοτικών εκλογέων, των ομογενών και των αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα γίνεται με βάση ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και για τους υπηκόους τρίτων χωρών, τίτλο νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ.

6.- Πριν την ψηφοφορία οι εκλογείς υπογράφουν έντυπη δήλωση ότι ασκούν μία φορά το εκλογικό τους δικαίωμα και ότι δεν υφίσταται σ΄ αυτούς κώλυμα από τα προβλεπόμενα σε σχετικές διατάξεις.

7.- Κάθε ψηφοφόρος για να ψηφίσει βάζει στο φάκελο το ψηφοδέλτιο της προτίμησής του εκδηλώνοντας την προτίμησή του μεταξύ των υποψηφίων του τμήματος στο οποίο είναι γραμμένος με μέχρι τρεις σταυρούς προτίμησης. Εάν το ψηφοδέλτιο δεν έχει σταυρό, προσμετράται υπέρ του συνδυασμού. Για τον επικεφαλής του συνδυασμού δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης.

8.- Οι σταυροί προτίμησης σημειώνονται πριν ή μετά το όνομα των υποψηφίων με μολύβι διαρκείας μπλέ ή μαύρου χρώματος. Ενδείξεις, διαγραφές ή άλλα σημεία στο ψηφοδέλτιο το καθιστούν άκυρο.-