Αντιμέτωπη με την επιβολή οικονομικών κυρώσεων βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς δεν έχει συμμορφωθεί με παλαιότερη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αναφορικά με την επεξεργασία αστικών λυμάτων.

Με σημερινή ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει στην Ελλάδα περιθώριο συμμόρφωσης δύο μηνών, προειδοποιώντας για εκ νέου παραπομπή στην οποία θα ζητά την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

Η πλήρης ανακοίνωση της Επιτροπής έχει ως εξής:

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτρέπει την Ελλάδα να αναλάβει τη δέουσα δράση ώστε να συμμορφωθεί με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου με την οποία επιδιώκεται να εξασφαλιστεί η δέουσα επεξεργασία αστικών λυμάτων σε εννέα μεγάλες και μικρές πόλεις. Η έλλειψη συστημάτων επεξεργασίας, τα οποία θα έπρεπε να έχουν ήδη δημιουργηθεί από το 2000, συνεπάγεται κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων που διαβιούν στις εν λόγω περιοχές. Κατόπιν συστάσεως του Επιτρόπου Περιβάλλοντος κ. Janez Potočnik, η Επιτροπή απευθύνει επιστολή επίσημης προειδοποίησης στο πλαίσιο ήδη κινηθείσας διαδικασίας για αντιμετώπιση παράβασης. Εάν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί, η Επιτροπή ενδέχεται να παραπέμψει την υπόθεση εκ νέου στο Δικαστήριο ζητώντας την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

Σε υπόθεση για την οποία είχε προσφύγει η Επιτροπή (βλ. IP/06/878), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε τον Οκτώβριο του 2007 ότι η Ελλάδα δεν είχε τηρήσει την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων δεδομένου ότι 23 αστικά κέντρα (κωμοπόλεις και πόλεις) ανά την επικράτειά της δεν διέθεταν τα αναγκαία συστήματα συλλογής και επεξεργασίας.

Μετά από την εν λόγω απόφαση και την εν συνεχεία επιστολή επίσημης προειδοποίησης την 1η Δεκεμβρίου 2008, 14 από τις εν λόγω περιοχές συμμορφώθηκαν με τη νομοθεσία. Εντούτοις, οι υπόλοιπες εννέα εξακολουθούν να μην τηρούν τους κείμενους κανόνες. Σε τέσσερις περιοχές υψηλής δημογραφικής πυκνότητας στην ανατολική Αττική – Μαρκόπουλο, Αρτέμιδα, Ραφήνα και Κορωπί – κατασκευαστικά έργα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι το 2013. Σε μία άλλη περιοχή, τη Νέα Μάκρη, η αρχικά επιλεχθείσα τοποθεσία για το έργο τελικά απορρίφθηκε. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή τη φορά η καθυστέρηση είναι απαράδεκτη δεδομένων των κινδύνων για την υγεία των πολιτών που διαβιούν στις ως άνω περιοχές. Στο Λιτόχωρο και τη Λευκίμη, έχουν ήδη αναληφθεί αντίστοιχες κατασκευαστικές εργασίες, ενώ σε δύο άλλα αστικά κέντρα, την Έδεσσα και τα Μέγαρα, μολονότι έχει ολοκληρωθεί η σχετική υποδομή, δεν διατίθενται δειγματοληπτικά αποτελέσματα που να επιβεβαιώνουν την ορθή λειτουργία της.

Η έλλειψη επεξεργασίας συνεπάγεται κινδύνους για την υγεία των κατοίκων και του θαλασσίου περιβάλλοντος. Η δέουσα επεξεργασία αστικών λυμάτων αποτελεί αναγνωρισμένα σημαντικό παράγοντα για την εξασφάλιση της ευημερίας του τουριστικού κλάδου, που αποτελεί καθοριστικής σημασίας τομέα για την ελληνική οικονομία.
»

Λόγω της συγκεχυμένης κατάστασης, η Επιτροπή δίνει προθεσμία δύο μηνών στην Ελλάδα ώστε αυτή να συμμορφωθεί με την απόφαση. Σε αντίθετη περίπτωση η υπόθεση ενδέχεται να παραπεμφθεί εκ νέου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.