Ο Δήμος Ανωγείων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 73.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανωγείων, την 17η Ιανουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη, και ώρα 10.00 π.μ.. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την 11389/8-3-93 Υπ. Απόφαση (ΕΚΠΟΤΑ) και το Ν 3463/06 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων).
Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι: Πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη Αμόλυβδη.

Τόπος, Χρόνος, Τρόπος παράδοσης: Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται τμηματικώς στις δεξαμενές των αυτοκινήτων και των μηχανημάτων του Δήμου ή μαζικά στις δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων και το πετρέλαιο θέρμανσης στις δεξαμενές του λεβητοστασίου των υπηρεσιών Δήμου. Ο Δήμος Ανωγείων δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει το Δήμο Ανωγείων με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων. Η τροφοδοσία των οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη ή super θα γίνεται από πρατήρια που βρίσκονται εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Ανωγείων. Οι παραγγελίες θα γίνονται με γραπτή παραγγελία από το Δήμο Ανωγείων.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία του Δήμου Ανωγείων στο τηλέφωνο 28340 32500.