Ακόμα λιγότερα από όσα ίσως υπολόγιζαν, θα παίρνουν στο χέρι από τον Φεβρουάριο οι χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι που θα τεθούν σε καθεστώς εφεδρείας. Το ποσό που θα τους χορηγείται μετά την έξοδο από την υπηρεσία θα είναι το 60% του βασικού μισθού που ελάμβαναν κατά το χρόνο εισόδου σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, χωρίς την καταβολή οποιωνδήποτε άλλων πρόσθετων αμοιβών, αποδοχών και επιδομάτων.

Επιπλέον, σύμφωνα με όσα ορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών, επισημαίνεται ότι, κατά το χρόνο της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και εργασιακής εφεδρείας, οι ανωτέρω υπάλληλοι δεν δικαιούνται επιδομάτων εορτών και άδειας.

Ωστόσο για τους υπαλλήλους που έχουν τεθεί σε κατάσταση καθώς και σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας μετά την 1-11-2011, θα λογίζεται ως συντάξιμος ο χρόνος της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και θα προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου.

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος ορίζει μεταξύ άλλων ότι οι υπάλληλοι θα εισπράττουν αποκλειστικά το 60% του βασικού μισθού που ελάμβαναν, χωρίς να υπολογίζεται όμως η καταβολή οποιωνδήποτε άλλων πρόσθετων αμοιβών, αποδοχών και επιδομάτων που απολάμβαναν. Άρα στην πράξη χιλιάδες υπάλληλοι θα ζουν με τα μισά ή και λιγότερα από όσα έως την υπαγωγή τους σε καθεστώς εφεδρείας!

Επίσης, προβλέπεται ότι, το προσωπικό που εντάσσεται στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας θα λαμβάνει τα ποσά αυτά για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και εφόσον προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες, από την ένταξή του στο καθεστώς εφεδρείας.

Τις ίδιες απολαβές (ποσοστό 60% επί του βασικού μισθού), θα εισπράττουν και οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.

Επίσης, οι τρίμηνες αποδοχές που θα λάβουν οι υπάλληλοι όταν θα λήξει η προσυνταξιοδοτική τους διαθεσιμότητα (αφορά όσους δικαιούνται και επιλέγουν τις τρίμηνες αποδοχές) θα υπολογιστούν επί του βασικού μισθού και της τυχόν δικαιούμενης οικογενειακής παροχής που ελάμβαναν, πριν τεθούν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα.

Με άλλη διάταξη ορίζεται ότι το επίδομα θέσης ευθύνης εξακολουθεί να συνυπολογίζεται στη σύγκριση των αποδοχών στην περίπτωση που υπάρχει αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου.

Για παράδειγμα: υπάλληλος, ο οποίος εκτελεί καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος, ελάμβανε, πριν από την έναρξη του νέου μισθολογίου, συνολικές αποδοχές 2.550 € στις οποίες περιλαμβανόταν επίδομα θέσης ευθύνης 52,62 €. Άρα, οι αποδοχές που ελάμβανε χωρίς το εν λόγω επίδομα ανέρχονταν στο ποσό των 2.497,38 €. Έστω ότι, ο νέος βασικός του μισθός ανέρχεται πλέον στο ποσό των 1.588 € (βασικός μισθός του Γ βαθμού ΠΕ κατηγορίας) και επιπλέον 250 € ως επίδομα θέσης ευθύνης, δηλαδή συνολικές μηνιαίες αποδοχές 1.838 €. Συνεπώς, για τον υπολογισμό της υπερβάλλουσας μείωσης θα συγκριθούν οι αποδοχές που ελάμβανε ο υπάλληλος χωρίς το επίδομα θέσης ευθύνης (2.497,38 €) με αυτές που δικαιούται, από 1-11-2011, με το νέο μισθολόγιο, επίσης χωρίς το επίδομα θέσης ευθύνης (1.588 €).

Δεδομένου ότι η προκαλούμενη μείωση των αποδοχών του, σύμφωνα με το ανωτέρω παράδειγμα, είναι μεγαλύτερη από το 25%, γίνεται περικοπή του 25% των παλαιών αποδοχών του, με αποτέλεσμα οι νέες αποδοχές του να διαμορφωθούν στο ποσό των 1.873,04 ευρώ, ενώ παράλληλα θα χορηγείται και το επίδομα θέσης ευθύνης (250 €).

Άλλες ρυθμίσεις

- Ο χρόνος της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας λογίζεται συντάξιμος και προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας ο υπάλληλος εξακολουθεί να ασφαλίζεται για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη στους οικείους φορείς που ήταν ασφαλισμένος κατά το χρόνο που τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Οι αναλογούσες εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, όπου αυτές προβλέπονται, υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.10.2011.

- Επί των ανωτέρω συντάξιμων αποδοχών θα εξακολουθήσει να διενεργείται η κράτηση 2% που αφορά την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας καθώς και η κράτηση 1% υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων .

- Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις βαρύνουν το Δημόσιο και αποδίδονται από αυτό στους οικείους φορείς.

Στις ανωτέρω διατάξεις εμπίπτουν οι υπάλληλοι οι οποίοι τίθενται σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του και οι οποίοι υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή συνταξιοδοτούνται με βάση τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις.

Επισημαίνεται ότι, οι αρμόδιες Υπηρεσίες οφείλουν άμεσα και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις να προβούν στην ένταξη του προσωπικού τους και την πληρωμή της μισθοδοσίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές. Έτσι η μισθοδοσία του μηνός Μαρτίου 2012 θα διενεργηθεί οπωσδήποτε με βάση τις ανωτέρω διατάξεις.


protothema.gr