Παράταση για την ολοκλήρωση του οδικού έργου «κατασκευή οδού Αγία Βαρβάρα- Απομαρμά» στην Κρήτη έδωσε το Υπουργείο Υποδομών στην ανάδοχο εταιρεία J&P ΑΒΑΞ ΑΕ ύστερα από αίτημα της τεχνικής εταιρείας.

Το έργο ξεκίνησε στις 16 Ιανουαρίου 2008 και η εταιρεία το ανέλαβε με έκπτωση 22,30% και με συνολικό τίμημα 42.346.376,89 ευρώ. Στις 2 Οκτωβρίου 2009 εγκρίθηκε συμπληρωματικά ένα κονδύλι ύψους 19.000.000 ενώ το έργο πήρε παράταση μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2011. Η παράταση που δόθηκε είναι με καταληκτική ημερομηνία τις 16 Δεκεμβρίου 2012.

Οι κυριότεροι λόγοι που επέβαλαν αυτή την παράταση ήταν :

1. Κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου του θέματος, προέκυψε η ανάγκη εκπόνησης συμπληρωματικών μελετών για την ευστάθεια και προστασία των πρανών, καθώς και η ανάγκη μελέτης και κατασκευής παράκαμψης, για τη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην περιοχή Πανασσού.

2. Μεγάλος αριθμός των υπόψη μελετών βρίσκεται σε στάδιο ελέγχου, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εφαρμογή τους.

3. Η εφαρμογή των παραπάνω μελετών, απαιτεί την κήρυξη και συντέλεση συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων, σε διάφορες περιοχές του εύρους κατάληψης του έργου.

4. Έχουν μεν συνταχθεί τα υπόψη κτηματολόγια και έχουν αποσταλεί στην αρμόδια Υπηρεσία, που είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία συντέλεσης των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.

5. Για την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου, απαιτούνται αποκαταστάσεις κατολισθήσεων πρανών και άλλες πρόσθετες εργασίες παρόμοιας φύσεως, ώστε αυτό να κατασταθεί λειτουργικό και ασφαλές.