Από το Τμήμα Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου του Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι η πίστωση των Λογαριασμών των επιδοτουμένων από την Παγκρήτια Συν/κή Τράπεζα θα ξεκινήσει την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012.

Το σύνολο των επιδομάτων ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων τριάντα επτά ευρώ και δέκα επτά λεπτών (3.457.337,17)