Ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες, Γονέων και Φίλων Ιεράπετρας ενημερώνει τα άτομα με αναπηρία τα οποία λαμβάνουν κάθε είδους Προνοιακό Επίδομα ότι το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Δια-κυβέρνησης θα πραγματοποιήσει απογραφή των δικαιούχων των κοινωνικών και προνοιακών επιδο-μάτων, με στόχο να συστήσει το Ενιαίο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Παροχών.

Η απογραφή αφορά τους δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας, (τυφλότητας, κωφαλαλίας, τετρα-πληγίας, παραπληγίας, ακρωτηριασμού σε ασφαλισμένους του Δημοσίου και ανασφάλιστους, βαριάς νοητικής καθυστέρησης, εγκεφαλικής παράλυσης, βαριάς αναπηρίας, συγγενoύς αιμολυτικής αναιμίας, συγγενούς αιμορραγικής διάθεσης, ΣΕΑΑ, νόσου του Χάνσεν και επιδόματος κίνησης), καθώς και επιδομάτων απροστάτευτων ανηλίκων, ομογενών, στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων υπερηλίκων ΟΓΑ, διατροφικού νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων.

Η απογραφή αποτελεί ατομική υποχρέωση κάθε δικαιούχου. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν απογραφεί, δεν θα συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα που λάμβανε μέχρι σήμε-ρα. Επίσης, λόγω του ότι η απογραφή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, η ψευδής δήλωση στοιχείων συνεπάγεται ποινικό αδίκημα. Ο δικαιούχος κατά την απογραφή δηλώνει υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που αναφέρει είναι αληθή και ορθά και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη ζημιά που μπορεί να προκληθεί σε οποιονδήποτε από την ανακριβή ή αναληθή δήλωση των στοιχείων.

Μετά το τέλος της απογραφής ο δικαιούχος θα λάβει έναν κωδικό αριθμό απογραφής.

Η απογραφή θα πραγματοποιηθεί από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), από 01.02.2012 έως 16.03.2012.

Η προσέλευση των δικαιούχων σ' αυτά θα γίνεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες βάσει του αρ-χικού γράμματος του επωνύμου τους.

Πιο συγκεκριμένα:

1) για τους δικαιούχους που το επώνυμό τους ξεκινά από Α έως Ι, η απογραφή θα γίνει από 01.02.2012 έως 15.02.2012,

2) για τους δικαιούχους που το επώνυμό τους ξεκινά από Κ έως Ο, η απογραφή θα γίνει από 15.02.2012 έως 29.02.2012,

3) για τους δικαιούχους που το επώνυμό τους ξεκινά από Π έως Ω, η απογραφή θα γίνει από 01.03.2012 έως 16.03.2012.

 
Οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση στο ΚΕΠ και θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα ακόλουθα δι-καιολογητικά:

1. Έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους

2. Το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικ. Έτους 2010 ή 2011 ή βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

3. Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινω-νικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

4. Επίδειξη της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού πληρωμών ή αντίστοιχης κάρτας του λογαριασμού ή απλού φωτοαντίγραφου αυτών, που θα τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα (Τράπεζα) ή γραφείο ταχυδρομικών επιταγών (ΕΛ.ΤΑ.), με δικαίωμα επιλογής από τον δικαιούχο, όπου θα αναγράφεται ο αριθμός IBAN.

5. Αναγνωριστική απόφαση δικαιούχου του δήμου ή περιφέρειας ή νομαρχίας σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος.

6. Απόκομμα πληρωμής επιδόματος από τα ΕΛΤΑ έτους 2011, για όσους δικαιούχους το διαθέτουν.

7. Αν ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει στο Κ.Ε.Π., η απογραφή του μπορεί να πραγμα-τοποιηθεί από εκπρόσωπό του, με σχετικό πληρεξούσιο, θεωρημένη εξουσιοδότηση ή απόφαση Δικαστηρίου. Σε περίπτωση ανηλίκου δικαιούχου, η απογραφή πραγματοποιεί-ται από τους γονείς, με ληξιαρχική πράξη γέννησης του δικαιούχου.

Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο του Συλ-λόγου Ατόμων με Αναπηρίες, Γονέων και Φίλων Ιεράπετρας, στο τηλέφωνο 28420 80139, τις εργάσι-μες ημέρες, από 8.30 – 14.00.