Καθησυχαστικά εμφανίζονται τραπεζικά στελέχη για τις επιπτώσεις των νέων μέτρων οικονομικής πολιτικής στον πιστωτικό κίνδυνο των τραπεζών.

Τα ίδια στελέχη ξεκαθαρίζουν πως τα νέα περιοριστικά μέτρα δεν θα οδηγήσουν σε νέα απολογιστική έκθεση της BlackRock για τις επισφάλειες των πιστωτικών ιδρυμάτων και υποστηρίζουν πως πλέον η Τράπεζα της Ελλάδας διαθέτει την τεχνογνωσία να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τις επιπτώσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών.

Σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα της διαγνωστικής μελέτης της BlackRock θα ληφθούν υπόψη από την Bain & Company και την Τράπεζας της Ελλάδος για τον προσδιορισμό των κεφαλαιακών αναγκών κάθε τράπεζας.

Στην ίδια άσκηση θα συνεκτιμηθούν πλέον οι σωρευτικές προβλέψεις, τα εκτιμώμενα κέρδη προ προβλέψεων για την τριετία στην Ελλάδα, κ.α.. Έτσι, κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων θα ληφθούν υπόψη και τα μέτρα του νέου Μνημονίου.

Είναι εύλογο ότι μείωση του κατώτατου μισθού κατά 22% και οι επιπτώσεις σε μαθούς και συντάξεις θα οδηγήσουν σε περαιτέρω επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών. Από το 2008 παρατηρείται διαρκώς άνοδος του ποσοστού καθυστερήσεων σε όλες τις κατηγορίες δανείων και ειδικά στην καταναλωτική πίστη.

Για την αντιμετώπιση αυτού του πιστωτικού κινδύνου οι ελληνικές τράπεζες εφαρμόζουν ήδη αυστηρότερα κριτήρια έγκρισης δανείων, ενώ προβαίνουν σε ρυθμίσεις δανείων προκειμένου να διευκολυνθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προσωρινή αδυναμία εξυπηρέτησης των οφειλών τους.

Την ίδια τακτική αναμένεται να υιοθετήσουν και στο επόμενο διάστημα, προκειμένου να διασφαλίσουν πως τα δάνεια που έχουν χορηγήσει θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται.

Οι νέες συνθήκες στην ελληνική οικονομία εκτιμάται πως θα οδηγήσουν τις επισφάλειες άνω του 20% επί του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών.

Σημειώνεται πως ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων ήταν 5% το 2008, δηλαδή τα επισφαλή δάνεια τετραπλασιάσθηκαν μέσα σε μια τετραετία εν μέσω επιδείνωσης της χρηματοοικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.