Πρόστιμα ύψους 17.500 ευρώ σε δύο τράπεζες και σε χρηματιστηριακές εταιρείες επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία της εταιρείας «FINANCIAL ANALYTICS ΑΕΕΔ», με έδρα την Αθήνα, καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρές ενδείξεις παράβασης της νομοθεσίας που καθιστά τη λειτουργία της επικίνδυνη για τους επενδυτές.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε:

πρόστιμο 5.500 ευρώ στην εταιρεία «ANALYSIS CAPITAL TREND ΑΕΕΔ» με έδρα την Αθήνα, για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τη διοικητική και οργανωτική της επάρκεια και τα συστήματα εσωτερικού της ελέγχου.

πρόστιμο 4.000 ευρώ στην εταιρεία «ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς αναφορικά με την παροχή πιστώσεων.

πρόστιμο 3.000 ευρώ στην εταιρεία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΕ» για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς αναφορικά με την ενημέρωση των πελατών της κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

πρόστιμο 2.000 ευρώ στην «MILLENNIUM BANK AE» για παράβαση της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς κατά τη διάθεση των αμοιβαίων κεφαλαίων. Για την ίδια υπόθεση επιβλήθηκε πρόστιμο 1.000 ευρώ στην «MILLENNIUM ΑΕΔΑΚ» για μη αποτελεσματική διαδικασία κατά τον έλεγχο του αντιπροσώπου της.

πρόστιμο 2.000 ευρώ στην εταιρεία «EUROCORP SECURITIES ΑΕΠΕΥ» για παράβαση της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς αναφορικά με την παροχή πιστώσεων.


in.gr