Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου, μετά από συνεδρίαση στις 28/12/2011, και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 και τις διατάξεις της απόφασης, το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν παρατηρήσεις – προτάσεις κατά του περιεχομένου της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής κατά την διάρκεια δημοσίευσης της στον τοπικό τύπο και την ανάρτησης στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου επί δεκαήμερο σχετικά με την Επιβολή τέλους Κοινόχρηστων χώρων για χρήση εδάφους και υπεδάφους αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

Α) Τον καθορισμό της τιμής των 50 ευρώ ετησίως ανά κυβικό μέτρο για χρήση υπεδάφους κατά την υπογειοποίηση καλωδίων, των κοινωφελών επιχειρήσεων και εταιρειών κινητής τηλεφωνίας.

Β) Την επιβολή τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση από κοινωφελείς επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες τηλεφωνικών θαλάμων, ΚΑΦΑΟ, ΑΤΜ Τραπεζών στύλων κλπ σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, αλλά και στους εκτός σχεδίου, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Ορίζει το τέλος ως εξής :

1. Το ποσό των 300 € ανά τ.μ. για κάθε τηλεφωνικό θάλαμο ετησίως

2. Το ποσό των 300 € ανά τ.μ. για κάθε ΚΑΦΑΟ ετησίως

3. Το ποσό των 3.000,00 € για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου ενός τ.μ. το χρόνο από αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ) Τραπεζών για συναλλαγές του κοινού .

4. Το ποσό των 30 € για κάθε στύλο ετησίως