Υψηλότερο του 10% θα πρέπει να είναι το όριο της ιδιωτικής συμμετοχής στην κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών, προκειμένου να μην υπάρξουν αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του, σύμφωνα με τις διατάξεις για την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων, που το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε υπό μορφή τροπολογίας στο νομοσχέδιο για τη «ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012.»

Στην τροπολογία δεν αναφέρεται όπως δημοσιεύει το in.gr, το ακριβές ποσοστό της συμμετοχής. Αυτό μένει να διευκρινισθεί αργότερα, αλλά θα είναι πάνω από 10%.

Συγκεκριμένα, για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) «προβλέπεται ότι η συμμετοχή του στο μετοχικού κεφάλαιο των πιστωτικών ιδρυμάτων θα γίνεται με κοινές μετοχές και με υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες, ανάλογα με τις καφαλαιακές απαιτήσεις του κάθε ιδρύματος, όπως προσδιορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρμόδιας εποπτικής αρχής».

»Λόγω της προσωρινής συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο, τα διακιώματα ψήφου που απορρέουν από αυτή, δύνανται να περιορίζονται στις στρατηγικής σημασίας αποφάσεις» προστίθεται.

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 1 καθορίζονται τα δικαιώματα ψήφου που ασκεί το Ταμείο ως μέτοχος των πιστωτικών ιδρυμάτων «στις περιπτώσεις που η ιδιωτική συμμετοχή είναι μεγαλύτερη ενός ορίου που θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, το οποίο, ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μικρότερο του 10%».

«Στην περίπτωση αυτή», αναφέρεται, «το Ταμείο ασκεί δικαιώματα ψήφου στη Γενική Συνέλευση για θέματα που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία απαιτούν αυξημένη απαρτία πλειοψηφία και αφορύν στρατηγικές επιλογές για τη διοίκηση του πιστωτικού ιδρύματος», όπως η τροποποίηση καταστατικού, η απόφαση για την πώληση περιουσαικών στοιχείων, συγχωνεύσεις κ.ά.

Στην παράγραφο 8 για τη διάρκεια συμμετοχής του ΤΧΣ σε μία τράπεζα, αναφέρεται ότι αν η συμμετοχή των ιδιωτών στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι μικρότερη του 10%, τότε η συμμετοχή του ΤΧΣ μπορεί να διαρκέσει έως 5 χρόνια.

Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή είναι πάνω από 10%, η συμμετοχή μπορεί να διαρκέσει 2 έτη, με δυνατότητα παράτασης για άλλα 2 έτη.