Ούτε να δώσει παράταση σε μια ρύθμιση χρεών που ξεκίνησε χθες και τυπικά εκπνέει σήμερα (!), δεν  μπορεί χωρίς την άδεια της Τρόικα η κυβέρνηση. Στο υπουργείο Οικονομικών δεν μπορούν να κρύψουν την επιθυμία τους να ανακοινώσουν παράταση τουλάχιστον για είκοσι ακόμα μέρες, μετά τα προβλήματα και τις πιέσεις που ασκούσαν χθες χιλιάδες πολίτες στους υπαλλήλους και τους προϊσταμένους των ΔΟΥ της χώρας.

Πιο εμφανής είναι όμως η αμηχανία και ο προβληματισμός τους για το «πώς θα το πάρουν» οι ελεγκτές της Τρόικα. Δεν ξεχνούν ότι προ μηνός μόλις, με το που πάτησαν το πόδι τους για έλεγχο στην Αθήνα, ανάγκασαν την κυβέρνηση να πάρει πίσω τη ρύθμιση που μόλις είχε εγκρίνει, βάζοντάς την να ξαναγράφει καινούργια που μόλις εχθές πρόλαβε να αρχίσει να εφαρμόσει.

Παρά τις αντιρρήσεις της Τρόικα πάντως, η «κουτσουρεμένη» ρύθμιση που ισχύει και σήμερα δεν φαίνεται πως μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις από τους ελεγκτές. Αφορά μικρά ποσά χρεών, έως 10.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και έως 75.000 για επιχειρήσεις. Ρυθμίζονται μόνο τα ληξιπρόθεσμα χρέη, όχι συνολικώς τα βεβαιωθέντα. Μένουν εκτός ρύθμισης αυτομάτως οι μεγαλοφειλέτες. Αν και για όσους ζητήσουν 24 δόσεις ο δρόμος είναι πολύ εύκολος (αρκεί η δόση να μην είναι χαμηλότερη από 100 ευρώ το μήνα), για 25-60 δόσεις θα πρέπει να περάσουν «από σαράντα κύματα».

 Σύμφωνα με τις οδηγίες (ΠΟΛ 4007) που έχουν σταλεί στις εφορίες:

1. Στην ρύθμιση του ν. 4038/2012  δύνανται να υπαχθούν βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και υπέρ τρίτων, βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. ή στα Τελωνεία, μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και μέχρι εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

 2. Το αίτημα χορήγησης ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών άνω των 24 δόσεων εξετάζεται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου, όπου είναι βεβαιωμένη η οφειλή, ο οποίος εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση, η οποία αναγράφεται επί της αίτησης ή επισυνάπτεται, ανάλογα με τη φορολογική εικόνα και τη φοροδοτική ικανότητα του οφειλέτη, με βάση τα ακόλουθα δικαιολογητικά, που προσκομίζονται από τον τελευταίο:

α) Υποβληθείσες δηλώσεις (όταν απαιτείται):

i) φορολογίας Εισοδήματος των τελευταίων τριών (3) ετών,

ii) της τελευταίας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και οριστικής δήλωσης ΦΜΥ,

iii) όλων των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και προσωρινών δηλώσεων ΦΜΥ, που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής/οριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει ένα μήνα πριν την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

iv) δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)

β) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν ζημία των δύο (2) τουλάχιστον τελευταίων ετών.

γ) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν καταστροφή αγαθών ή περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης ή φυσικού προσώπου.

δ) Δημόσια έγγραφα που αποδεικνύουν βαριά ασθένεια του οφειλέτη ή μέλους της οικογενείας του Α βαθμού συγγένειας ή προστατευόμενου μέλους, ή του προσώπου που έχει προσωπική ευθύνη για την καταβολή της οφειλής.

ε) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

στ) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά λαμβάνονται υπόψη σωρευτικά ή διαζευκτικά για την διαμόρφωση της κρίσης του Εφόρου ή του Τελώνου. Για όλους ανεξαιρέτως όμως απαιτείται να προσκομισθούν οι υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις, καθώς είναι προϋπόθεση για την περαιτέρω εξέταση του αιτήματος.

Η ρύθμιση προβλέπει και ... εκ των υστέρων «μπόνους». Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.

 

protothema.gr