Έπιασαν τόπο οι προσπάθειες του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και απαλλάσσονται οι επιχειρηματίες από μια άσκοπη και χρονοβόρα διαδικασία απαλλαγής από το Έκτακτο Ειδικό Τέλος του 2012.

Μετά από αλλεπάλληλες παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση τόσο στα αρμόδια υπουργεία όσο και σε τοπικούς φορείς (πχ ΔΟΥ, ΔΕΗ κλπ) οριστικοποιήθηκε τελικά η διαδικασία της απαλλαγής από το Ειδικό Τέλος του 2012.

Οι βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις μπορούν πλέον να απαλλάσσονται από το Ειδικό Τέλος χωρίς να αναγκάζονται να υποστούν μια γραφειοκρατική και οικονομικά επώδυνη διαδικασία, της καταβολής και μετά της αίτησης επιστροφής.

Συγκεκριμένα σε νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών που εκδόθηκε στις 2-3-2012, προβλέπεται η διαδικασία πληρωμής μόνο της αξίας του ρεύματος, και στην συνέχεια να πραγματοποιούν ανανέωση συμβολαίου, το οποίο θα φέρει την ένδειξη βιομηχανικό.

Υπάρχουν δυο περιπτώσεις για τις επιχειρήσεις: να έχουν στον Κωδικό Χρήσης τιμολογίου βιοτεχνικό προσδιορισμό χρήσης ή παρά το γεγονός ότι διαθέτουν μεταποιητική άδεια να έχουν τιμολόγιο γενικής χρήσης.

Στην πρώτη περίπτωση χορηγείται βεβαίωση από τη ΔΕΗ ότι η συγκεκριμένη παροχή κατά την 17-9-2011ή την 31-3-2012 κατά περίπτωση, αφορούσε τιμολόγιο βιομηχανικής χρήσης.

Στη δεύτερη περίπτωση η διαδικασία γίνεται με παρουσίαση της άδεια λειτουργίας εν ισχύ κατά την 17-9-2011 ή την 31-3-2012 καθώς και φορολογικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι στο ακίνητο δεν ασκείται και άλλη δραστηριότητα (πχ παροχή υπηρεσίας κλπ).