Διάταξη με την οποία δίνεται η δυνατότητα να μπούν στον αναπτυξιακό νόμο παλιές επενδύσεις φωτοβολταϊκών των 20 Κιλοβάτ (αιτήσεις μέχρι τις 29 Ιανουαρίου του 2010), οι οποίες απορρίπτονταν γιατί δεν έπιαναν το minimum επενδυτικής δαπάνης που όριζε ο νόμος, περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή.

Η ρύθμιση περιλαμβάνεται, όπως δημοσιεύει το energypress.gr στις διατάξεις που αφορούν ζητήματα που είχαν ανακύψει κατά την εφαρμογή του επενδυτικού νόμου 3299/2004.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι οι αιτήσεις υπαγωγής στο ν. 3299/2004 επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια, οι οποίες είχαν υποβληθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης μέχρι και 29.01.2010, εξετάζονται χωρίς περιορισμούς όσον αφορά το οικονομικά κατώτατο ύψος των επενδύσεων. Η εν λόγω ρύθμιση αφορά επενδυτικά σχέδια που θα έχουν ολοκληρωθεί πριν τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, η δε ολοκλήρωση τεκμηριώνεται με την προσκόμιση του πρακτικού σύνδεσης με τη ΔΕΗ. Ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο αποτελεί το γεγονός ότι η εξέταση των αιτημάτων με βάση τη νέα ρύθμιση θα πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το αν αυτή εκκρεμεί, είναι σε διαδικασία εξέτασης ή έχουν εκδοθεί απορριπτικές αποφάσεις.

Όπως διευκρίνισε σε σχετική ερώτηση που απηύθυνε το Energypress η δικηγόρος κ. Μπακοπάνου, συνεργάτης του δικηγορικού Γραφείου «Μεταξάς & Συνεργάτες» που έχει εκπροσωπήσει σειρά επενδυτών για το εν λόγω θέμα, για την επανεξέταση των αιτημάτων υπαγωγής στον ν. 3299/2004 των επενδυτικών σχεδίων, προβλέπεται η υποβολή σχετικής αίτησης από τον επενδυτή εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου.

Με την ψήφιση του νόμου, θα υπάρχει η δυνατότητα επανεξέτασης όλων των επενδυτικών σχεδίων που είχαν απορριφθεί επειδή δεν είχαν τον απαιτούμενο προϋπολογισμό, δηλαδή κατά κύριο λόγο των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών 20KW, τα οποία απορρίπτονταν μαζικά για τον συγκεκριμένο λόγο. Το ζήτημα αυτό της μαζικής απόρριψης των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών 20KW είχε αναδείξει η πλειοψηφία των φορέων της ενεργειακής αγοράς, μεταξύ των οποίων και ο ΠΑ.ΣΥ.Φ., ως άκρως προβληματικό δεδομένου ότι ο λόγος απόρριψης που αναφερόταν στις σχετικές πανομοιότυπες αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης ουσιαστικά δεν είχε νόμιμο έρεισμα. Για το λόγο αυτό, πληθώρα επενδυτών είχε κινηθεί νομικά εναντίον των αποφάσεων αυτών με την υποβολή αιτήσεων θεραπείας αλλά και την προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης δεν συνεπάγεται αυτόματη υπαγωγή των επενδύσεων στον αναπτυξιακό, αλλά επανεξέταση της αίτησής τους και έκδοση νέων αποφάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης περί υπαγωγής ή μη, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή των επενδυτών αναφορικά με τα στάδια της νέας αυτής διαδικασίας.