Εκπνέει μεθαύριο Παρασκευή 30 Μαρτίου η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

 
Στη ρύθμιση, υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2012, εφόσον δεν υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ (βασική οφειλή) όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις 75.000 χιλιάδες ευρώ (βασική οφειλή) όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

Στη ρύθμιση, δύναται να υπαχθούν, εφόσον το επιθυμεί ο οφειλέτης και το δηλώσει στην αίτησή του και οι οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή, καθώς και το εναπομένον ποσό οφειλών που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή σε άλλη νομοθετική ρύθμιση, οι όροι των οποίων τηρούνται κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Επίσης, στη ρύθμιση δύναται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής με τους ίδιους όρους και τα πρόσωπα που ευθύνονται μαζί με τον πρωτοφειλέτη κατά το μέρος ευθύνης τους.

Στην περίπτωση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί στα Τελωνεία ρυθμίζονται οφειλές που αφορούν συμπληρωματικές χρεώσεις εκ των υστέρων επί τελωνειακών παραστατικών, οφειλές που αφορούν πρόστιμα, πολλαπλά τέλη και ποινές για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας και το 30% του ποσού της καταλογιστικής πράξης, το οποίο είναι απαιτητό με την κατάθεση προσφυγής κατά αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 150 του τελωνειακού κώδικα. Αντιθέτως, δεν ρυθμίζονται οφειλές, η προηγούμενη καταβολή των οποίων είναι προϋπόθεση για την έκδοση άδειας παράδοσης του εμπορεύματος και το 50% οφειλής, το οποίο είναι απαιτητό κατά την άσκηση προσφυγής.

Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι η υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου έως και τις 30 Μαρτίου 2012 στη Δ.Ο.Υ ή στο Τελωνείο που είναι βεβαιωμένες οι οφειλές και η καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης ή εφάπαξ εξόφληση την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της οφειλής, παρέχεται απαλλαγή από το σύνολο των μέχρι την ημερομηνία της αίτησης προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Σε περίπτωση καταβολής των οφειλών σε δόσεις, παρέχονται ευνοϊκοί όροι πληρωμής ως προς τη μείωση του ποσοστού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, όπως αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα:

Ποσοστό έκπτωσης προσαυξήσεων

Αριθμός δόσεων

90%    2-12

75%   13-24

60%   25-36*

45%   37-48*

25%   49-60*

Το αίτημα χορήγησης ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών άνω των 24 δόσεων εξετάζεται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου όπου είναι βεβαιωμένη η ληξιπρόθεσμη οφειλή, ο οποίος εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση, ανάλογα με την φορολογική εικόνα και την φοροδοτική ικανότητα του οφειλέτη.

 Στον οφειλέτη που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση:

- Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.

- Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων (έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού), εφόσον η εκτέλεση αφορά μόνο ρυθμισμένα χρέη.

- Δεν αναστέλλονται οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ούτε στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες κατάσχεσης, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές θα καλύπτουν δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν συμψηφίζονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση.

Η συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση δεν εμποδίζει το Δημόσιο προς διασφάλιση της οφειλής να επιβάλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη των συνυπόχρεων ή των εγγυητών, εφόσον το χρέος δεν είναι ασφαλισμένο.  Επίσης δεν αναστέλλεται η ποινική διαδικασία σε βάρος των υπευθύνων.

Σημειώνεται ότι, αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

 

in.gr