Μείωση ζημιών αλλά και τζίρου παρουσίασε η ΑΝΕΚ στην οικονομική χρήση του 2011. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές ποσού 22,9 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο έναντι ζημιών 89,7 εκατ. το 2010. Τα καθαρά αποτελέσματα επηρεάστηκαν από το αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος και τις προβλέψεις απομείωσης αξίας παγίων.

Στα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης περιλαμβανόταν έκτακτη μη επαναλαμβανόμενη πρόβλεψη ποσού 47,5 εκατ.ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2011 ανήλθε σε 243,6 εκατ. ευρώ έναντι 263,1 εκατ.ευρώ τη χρήση 2010 παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,4%. Τα έσοδα από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες εσωτερικού διαμορφώθηκαν σε 122,1 εκατ.ευρώ έναντι 137,1 εκατ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση, από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες εξωτερικού -στις οποίες περιλαμβάνονται και οι έκτακτες ναυλώσεις πλοίων- ανήλθαν σε 116,2 εκατ. έναντι 121 εκατ., ενώ τα έσοδα από τις λοιπές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 5,3 εκατ. έναντι €4,9 εκατ.

Ο Όμιλος επανήλθε σε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ποσού 12,3 εκατ. έναντι ζημιών 11,4 εκατ. το 2010. Η σημαντική βελτίωση του EBITDA οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση των μικτών κερδών και στις μειωμένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση με τις ιδιαίτερα αυξημένες προβλέψεις της προηγούμενης χρήσης. Επίσης, στη βελτίωση του EBITDA συνέβαλε και η μείωση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης τα οποία για τη χρήση 2011 διαμορφώθηκαν σε 33,7 εκατ. έναντι 37,4 εκατ. το 2010

Ο Όμιλος της ΑΝΕΚ για τη χρήση 2011 δραστηριοποιήθηκε σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων, των Κυκλάδων και του Ανατολικού Αιγαίου. Συνολικά, σε όλες τις γραμμές ο Όμιλος ΑΝΕΚ το 2011 διακίνησε 2,4 εκατομμύρια επιβάτες έναντι 2,7 εκατ. το 2010, 380 χιλιάδες Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 447 χιλ. και 193 χιλ. φορτηγά έναντι 255 χιλ.

«Κύριο χαρακτηριστικό της χρήσης 2011 ήταν η συνεχιζόμενη ύφεση στην ευρωζώνη και ιδιαίτερα στη χώρα μας, όπου ο περιορισμός των δημοσίων δαπανών και η εκτίναξη τις ανεργίας προκάλεσαν τη συρρίκνωση της κατανάλωσης. Tα μέτρα που λήφθηκαν στην Ελλάδα, με κύριο σκοπό την αντιμετώπιση του δημοσιονομικού ελλείμματος, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των μισθών, της ρευστότητας στην αγορά και, γενικότερα, της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό, όπως ήταν φυσικό, και τον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας» επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΑΝΕΚ:

« Επιπλέον, η διαρκής αύξηση των διεθνών τιμών των καυσίμων (η μέση τιμή του 2011 αυξήθηκε κατά 28% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά) και η μείωση της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης λόγω της εντεινόμενης ύφεσης και της απορρέουσας μείωσης της κατανάλωσης, έχουν δημιουργήσει μια ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στον κλάδο της ακτοπλοΐας ο οποίος, σε αρκετές περιπτώσεις, αποτελεί το μοναδικό συνδετικό κρίκο της ηπειρωτικής με τη νησιωτική Ελλάδα, με ρόλο εθνικής και στρατηγικής σημασίας για τη χώρα.

Η διοίκηση του Ομίλου μέσα σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση κατάφερε με συγκεκριμένες στρατηγικές κινήσεις κατά τη διάρκεια του 2011 (έκτακτες ναυλώσεις πλοίων, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πώληση πλοίου, σύσταση κοινοπραξίας και αναδιάταξη στόλου) να βελτιώσει τα αποτελέσματα και να εξοικονομήσει πόρους, είτε μέσω της εισροής χρημάτων, είτε μέσω της μείωσης του λειτουργικού κόστους».

Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση της ΑΝΕΚ