Σε προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης μπαίνουν από σήμερα, 2 Απριλίου 2012, οι μετοχές 11 εταιρειών, μετά από απόφαση του χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο πρόεδρος του ΧΑ, Σωκράτης Λαζαρίδης, λαμβάνοντας υπ ' όψιν σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών Intertek, Imperio Argo, Alapis, Κούμπας, Σάνυο, Alsinco και Ιχθυοτροφεία Σελόντα για μέγιστο διάστημα 10 ημερών.

Αιτία της συγκεκριμένης απόφασης είναι το γεγονός ότι οι ετήσιες οικονομικές εκθέσεις των συγκεκριμένων εταιρειών για το 2011 δεν έχουν καταρτιστεί με βάση τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου των νόμιμων ελεγκτών τους.

Επίσης, από σήμερα 2 Απριλίου αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των μετοχών τωνΧατζηιωάννου, Sprider Stores και Μπάμπης Βωβός διότι δεν δημοσιοποίησαν εμπρόθεσμα τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις για τη χρήση 2011, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με το newsbomb.gr, αναστέλλεται προσωρινά και η διαπραγμάτευση όλων των παραγώγων προϊόντων, με υποκείμενο τίτλο την εταιρεία Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική.

Εν τω μεταξύ, σε αναστολή διαπραγμάτευσης τίθενται και οι μετοχές της Έδραση - Ψαλλίδας, καθώς δεν κατέστη εφικτό να δημοσιευθούν οι οικονομικές καταστάσεις 31/12/2011 εμπροθέσμως την 31/3/2012, μετά από βλάβη που συνέβη στο μηχανογραφικό σύστημα την Τετάρτη 28/03/2012.

Τέλος, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Βιοϊατρικής και Ρομποτικής Τεχνολογίας Α.Ε.Ε., από τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2012, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1α των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α., διότι σύμφωνα με ανακοίνωσή της δεν θα αποστείλει εμπρόθεσμα την ετήσια οικονομική κατάσταση της χρήσης του 2011.