Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης», ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ενός Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης.

Διάρκεια απασχόλησης: Ένας μήνας με συνολικό ποσό 1.500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Καταληκτική ημερομηνία: 12/04/2012

Πληροφορίες: 2821037073, 2821037057, 2821037040