Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χανίων, ενημερώνει τους ενδιαφερομένους φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, για παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια, που δύνανται να υπαχθούν για ενίσχυση –χρηματοδότηση στο Μέτρο 2.1 “Υδατοκαλλιέργεια” του Άξονα Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης:

Στο πεδίο εφαρμογής υπάγονται επενδυτικά σχέδια, που αφορούν στις παρακάτω Δράσεις, για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια :

Δράση 1: Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων.

Δράση 2: Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων.

Δράση 3: Αύξηση της ποσότητας γόνου που παράχθηκε σε Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς.

Οι ενισχυόμενες πράξεις των Δράσεων 1, 2 και 3 έχουν τους εξής στόχους:

i. Διαφοροποίηση προς νέα Είδη και παραγωγή Ειδών με καλές προοπτικές εμπορίας.
ii. Εφαρμογή μεθόδων υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις ή βελτιώνουν τις ωφέλειες στο περιβάλλον σε σύγκριση με τις συνήθεις πρακτικές στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.
iii. Στήριξη παραδοσιακών δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες είναι σημαντικές για τη διατήρηση και την ανάπτυξη, τόσο του οικονομικού και κοινωνικού ιστού όσο και του περιβάλλοντος.
iv. Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι 31/7/2012

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ΕΥ ΕΦΔ Αλιείας, Μιχαλακοπούλου 103, Αθήνα.

Η σχετική Πρόσκληση βρίσκεται στον δικτυακό τόπο www.alieia.gr , στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.alieia.gr/4pp/2_1_1.htm

Τηλέφωνο Τμήματος Αλιείας για επικοινωνία : 28213 46654