Την πλήρη μεταφορά σχετικής κοινοτικής Οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια στο εθνικό τους δίκαιο ζητεί από την Ελλάδα την Πολωνία και την Πορτογαλία η Κομισιόν με αιτιολογημένη γνώμη που τους απέστειλε.

Τα τρία κράτη - μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να αντιδράσουν και εάν δεν συμμορφωθούν με τις νομικές υποχρεώσεις τους, η Επιτροπή μπορεί να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ζητήσει την καταβολή χρηματικών προστίμων.

Η ενωσιακή οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια (2009/71/Εuratom) τάσσει περιεκτικούς και νομικώς δεσμευτικούς κανόνες με τους οποίους κατοχυρώνεται η ασφάλεια των πάσης φύσεως πυρηνικών εγκαταστάσεων σε όλο τον χώρο της Ε.Ε. και όπως σημειώνει η Επιτροπή, υπό το πρίσμα των διεξαγόμενων ελέγχων ασφάλειας όλων των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, έχει ουσιαστική σημασία να εφαρμόζεται σωστά σε όλα τα κράτη μέλη η οδηγία.

Όπως εξάλλου επισημαίνεται, υπήρχε υποχρέωση εφαρμογής της οδηγίας εκ μέρους των κρατών μελών έως τις 22 Ιουλίου 2011. Ωστόσο, η Ελλάδα, η Πολωνία και η Πορτογαλία δεν έχουν ακόμη πληροφορήσει την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για την εφαρμογή της στην εθνική τους νομοθεσία.

Εκτίμηση της Κομισιόν είναι ότι με τον συνδυασμό ελέγχων και ορθής εφαρμογής θα ενισχυθεί το καθεστώς πυρηνικής ασφάλειας στην ΕΕ και θα υπάρξει εγγύηση ότι το ευρύ κοινό και οι εργαζόμενοι στις πυρηνικές εγκαταστάσεις, καθώς και το περιβάλλον, θα προστατεύονται από τυχόν κίνδυνο ραδιενεργού μόλυνσης.

protothema.gr