Στα 306,6 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη του ΟΤΕ στο πρώτο τρίμηνο του 2012, από 30,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Οργανισμός.

Οι αναλυτές, σύμφωνα με το Reuters, προέβλεπαν κατά μέσο όρο κέρδη 286,6 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου το πρώτο τρίμηνο του 2011 είχαν επιβαρυνθεί από μια χρέωση €39,7 εκατ. σχετικά με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, ενώ τα καθαρά κέρδη στο εφετινό πρώτο τρίμηνο επωφελήθηκαν από κεφαλαιακά κέρδη, μετά φόρων, ύψους €211,3 εκατ. από την πώληση της συμμετοχής στη Telekom Serbia.

Εξαιρουμένης της μετά φόρων επίδρασης των παραπάνω χρεώσεων, τα καθαρά κέρδη του ομίλου θα είχαν διαμορφωθεί σε €95,3 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2012 και €62,8 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011, σημειώνοντας αύξηση 51,8% σε ετήσια βάση.

Στο εφετινό πρώτο τρίμηνο τα έσοδα του ομίλου μειώθηκαν κατά μόλις 3,6%, ως αποτέλεσμα των τάσεων βελτίωσης στα αποτελέσματα των βασικών δραστηριοτήτων. Η σταθεροποίηση των εσόδων συνεχίστηκε στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας.

Για πρώτη φορά από το τέταρτο τρίμηνο του 2008, οι δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας του ομίλου σημείωσαν αύξηση εσόδων, σε ετήσια βάση. Η μείωση 3,4% στα λοιπά έσοδα οφείλεται κυρίως στα χαμηλότερα έσοδα από μισθώσεις της OTE Estate σε άλλες εταιρείες του ομίλου, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται η λειτουργική κερδοφορία.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, διαμορφώθηκαν σε €763,7 εκατ., μειωμένα κατά 3,8%.

Η μείωση αυτή οφείλεται στα χαμηλότερα έξοδα μισθοδοσίας, στο χαμηλότερο κόστος του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, καθώς και στις σημαντικές προσπάθειες συγκράτησης του κόστους σε όλες τις δραστηριότητες. Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 4,5%, κυρίως λόγω των αυξημένων εξόδων για το περιεχόμενο τηλεόρασης, αλλά και των υψηλότερων προμηθειών και φόρων (εκτός των φόρων εισοδημάτων).

Ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων προσπαθειών μείωσης του κόστους, το περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA του ομίλου παρέμεινε αμετάβλητο στο 35,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο της περασμένης χρονιάς.

Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του ομίλου αυξήθηκλαν κατά 39,1% στα €234,2 εκατ., λόγω των μειωμένων απαιτήσεων κεφαλαίου κίνησης, καθώς και των χαμηλότερων πληρωμών για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης και για τόκους.

Λόγω των ισχυρών ταμειακών ροών, ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά σχεδόν €1 δισ. ή περισσότερο από 22%, και διαμορφώθηκε σε €3,4 δισ. Στο πρώτο τρίμηνο, ο ΟΤΕ αύξησε τη θέση του σε βραχυπρόθεσμα ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

Αφού επενδύθηκαν τα έσοδα που εισπράχθηκαν από την πώληση της συμμετοχής του ΟΤΕ στη Telekom Serbia σε αντίστοιχα χρεόγραφα, τα συνολικά λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο τέλος του πρώτου τριμήνου ανήλθαν σε €706,8 εκατ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο επικεφαλής του ΟΤΕ, Mιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε τα εξής:

«Η χρονιά ξεκίνησε με ένα καλό πρώτο τρίμηνο. Η ανταγωνιστική μας προσπάθεια, ιδιαίτερα στη κινητή τηλεφωνία, οδήγησε στη γενική βελτίωση της απόδοσης του ομίλου κατά το τρίμηνο. Χάρη στον συνεχή και αυστηρό έλεγχο των λειτουργικών και χρηματοοικονομικών εξόδων μας, καταφέραμε να σημειώσουμε ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και χρηματορροές, μειώνοντας έτσι σημαντικά το δανεισμό μας, κατά περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Η καλή λειτουργική απόδοση, μαζί με την πώληση του μεριδίου μας στην Telekom Serbia, οδήγησαν σε μεγάλη αύξηση των καθαρών κερδών μας κατά το τρίμηνο».

 

in.gr