Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης.Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης:
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»):

1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναβάθμιση Δημοτικών Σχολείων Ν. Λασιθίου – Α΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου», αναδόχου «ΚΑΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 7454/14-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.
2. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος Φράγμα Ποταμών - Πατσός», αναδόχου Δασκαλάκη Νεκτάριου, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 4004/15-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου.
3. Κατακύρωση αποτελέσματος του διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 4.926.865 ελαιόδεντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2012 στην Περιφερειακής Ενότητα Ρεθύμνης», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 4042/16-5-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνης.
4. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Καταπολέμηση Κουνουπιών Π.Ε. Ηρακλείου 2012», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 46032/19308/17-5-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού (Τμήμα Προμηθειών).


5. Συμπλήρωση του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων για έγκριση & ένταξη Εκδηλώσεων Πολιτισμού – Αθλητισμού 2012 (1η συμπληρωματική απόφαση), σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 2018/4771/17-5-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας.
6. Έγκριση προϋπολογισμού δαπανών 1.500 € για τη συνδιοργάνωση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης -Π.Ε. Ρεθύμνου- και του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων της καθιερωμένης Εκδήλωσης «English on the Spot Festival», που θα πραγματοποιηθεί από 8 έως 9 Ιουνίου 2012 στο «Σπίτι του Πολιτισμού» και στην Πλατεία Μικρασιατών στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.

7. Έγκριση προϋπολογισμού δαπανών 30.000 € για τη συνδιοργάνωση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης -Π.Ε. Ρεθύμνου- και του Δήμου Ρεθύμνου της Έκθεσης τοπικών αγροτικών προϊόντων με την επωνυμία «ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 7 Ιουλίου 2012 στον Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 3876/10-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.
8. Κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου», προϋπολογιζόμενης αξίας 1.501.255,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 13%», σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λασιθίου.

9. Έγκριση πρακτικού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση για την προμήθεια 54.736 λίτρων του εγκεκριμένου σκευάσματος με δραστική ουσία Dimethoate σε μορφή γαλακτοποιήσιμου υγρού (EC) περιεκτικότητας 40,00 % (β/ο) για 1,5 ψεκασμούς και για 1.925.439 στρ. ελαιοδέντρων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς 2912 στην Περιφέρεια Κρήτης (Περιφερειακές Ενότητες: Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου & Χανίων)» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 356.828,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 48183/20174/18-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου.
10. Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (ως καθολικού διαδόχου της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου στη δικάσιμο που έχει οριστεί στις 19-09-2012 κατά την εκδίκαση αίτησης της Αικατερίνης συζ. Εμμανουήλ Αρναουτάκη, περί αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης από απαλλοτρίωση ακινήτων της, για την κατασκευή του έργου «Παράκαμψη Σχίσματος Ελούντας», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 7367/9-5-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.
11. Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (ως καθολικού διαδόχου της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου στη δικάσιμο που έχει οριστεί στις 13-06-2012 κατά την εκδίκαση αίτησης των: α) Γεωργίου Ζερβού τ. Εμμανουήλ β) Ειρήνης Ζερβού τ. Εμμανουήλ γ) Ιωάννη Ζερβού τ. Εμμανουήλ δ) Αικατερίνης συζ. Καψωριτάκη το γένος Δημητρίου Αρναουτάκη ε) Βασιλείου Αρναουτάκη τ. Δημητρίου περί αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης από απαλλοτρίωση ακινήτων τους, για την κατασκευή του έργου «Παράκαμψη Σχίσματος Ελούντας», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 7594/10-5-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.

12. Αναστολή των με αριθμ. 103/2012 και 141/2012 αποφάσεων της Οικονομικής επιτροπής που αφορούν: «Άσκηση ένστασης στη με αρ. 318/22-2-2012 απόφαση του Ι.Κ.Α. που αφορά στην αναγνώριση προϋπηρεσίας του κ. Μπουρμπουδάκη Μιχαήλ του Δημητρίου» λόγω νέων στοιχείων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 47942/20088/18-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.


13. Έγκριση δαπάνης ποσού 600,00 € (με Φ.Π.Α.) για την παράθεση δείπνου σε Ουκρανική Αποστολή, με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Κιέβου, στις 18 Μαΐου 2012 στα Χανιά, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 14287/18-5-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων.
14. Εκτέλεση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης Δ΄ τριμήνου 2011, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 13836/5537/9-2-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης.

15. Εκτέλεση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης Α΄ τριμήνου 2012, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 35797/15131/11-4-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης.
16. Προμήθεια εντύπων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λασιθίου για τις ανάγκες του Προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λασιθίου.

Β. Ενημέρωση – Απολογισμός σχετικά με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων: Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων στις Τουριστικές Εκθέσεις. (Εισηγήτρια η Γενική Διευθύντρια Ανάπτυξης κα Χρύσα Ελευθερίου).

Εισηγητές των παραπάνω θεμάτων:

 για τα με αρ. 1-2 η Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών Περιφέρειας Κρήτης κα Όλγα Παπαχατζάκη
 για το αρ. 3 η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ρεθύμνης κα Ευθυμία Βυδάκη.
 για το αρ. 4, 12, 14 και 15 η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης κα Μαρία Ραπτάκη.
 για το αρ. 5 ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας κ. Σπύρος Επιτροπάκης.
 για τα αρ. 6-7 η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Μαρία Λιονή.
 για τα αρ. 8 και 16 ο Λευτέρης Μυσίκος, υπάλληλος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λασιθίου.
 για το αρ. 9 η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού κα Ειρήνη Κουγιουμτζόγλου
 για τα αρ. 10-11 ο Νομικός Σύμβουλος της Περιφέρειας κ. Γιώργος Λυπάκης
 για το αρ. 13 ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Σημαντηράκης