Σημαντική επιτυχία Καθηγητών και Ερευνητών του Πολυτεχνείου Κρήτης αποτελεί η έγκριση προτάσεών τους στη Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Η ΑΡΙΣΤΕΙΑ έχει ως βασικό σκοπό την υποστήριξη πρωτοποριακών ερευνητικών δράσεων σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν έγινε από διακεκριμένους επιστήμονες της διεθνούς ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, με αυστηρά κριτήρια επιλογής παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ερευνών (European Research Council, ERC).

Συνολικά, υποβλήθηκαν 1487 προτάσεις από Ελληνικά πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, τον Αύγουστο του 2011 και εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση μόλις οι 199 (ποσοστό 13%). Μεταξύ των εγκεκριμένων ερευνητικών προτάσεων είναι και τρείς προτάσεις πύο υποβλήθηκαν από Καθηγητές και Ερευνητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό, 702.000 ευρώ. Με δεδομένο τον ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισμό και την υψηλή ποιότητα των υποβληθέντων προτάσεων η έγκριση για χρηματοδότηση των προτάσεων αυτών, αποτελεί ιδιαίτερα τιμητική διάκριση για το Πολυτεχνείο Κρήτης. Τα τρία ερευνητικά έργα έχουν διάρκεια 36 μήνες και η χρηματοδότηση τους γίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) - Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, ενώ θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας για αρκετούς ερευνητές.

Συγκεκριμένα, από το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (ΜΠΔ) εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του ερευνητικού έργου Emo-Entre, από το τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜηχΟΠ) το ερευνητικό έργο SPARTA και από το τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ), το ερευνητικό έργο AFoRMI.

Το ερευνητικό έργο Emo-Entre, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Βασίλη Μουστάκη, Διευθυντή του Εργαστηρίου Διοικητικών Συστημάτων, βασικό ερευνητή τον διδάσκοντα στο τμήμα ΜΠΔ, Δρ. Λεωνίδα Α. Ζαμπετάκη και σε συνεργασία με τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Κώστα Καφέτσιο, θα διερευνήσει το ρόλο των ανθρώπινων συναισθημάτων στη λήψη αποφάσεων και συγκεκριμένα στη δημιουργία καινοτομιών, μέσω της ανάληψης επιχειρηματικής δράσης. Στο πλαίσιο του έργου, προβλέπεται η συνεργασία των ερευνητών με τη γνωστή εταιρεία παραγωγής IndicoView του διακεκριμένου Χανιώτη σκηνοθέτη Θοδωρή Παπαδουλάκη, για τη δημιουργία ταινίας μικρού μήκους, στόχος της οποίας θα είναι η προώθηση και ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας, μέσω της ενεργοποίησης των κατάλληλων συναισθημάτων.

Το ερευνητικό έργο SPARTA με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Διονύση Χριστόπουλο, Διευθυντή του Εργαστηρίου Γεωστατιστικής του Τμήματος ΜηχΟΠ, θα αναπτύξει νέες μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους για τη μαθηματική μοντελοποίηση και την επεξεργασία δεδομένων από φυσικά φαινόμενα που υπόκεινται σε χωροχρονικές μεταβολές. Οι μέθοδοι αυτοί αναμένεται να είναι πιο ακριβείς και υπολογιστικά ταχύτερες από τις ήδη χρησιμοποιούμενες στο διεθνή στίβο και θα χρησιμοποιηθούν σε τομείς όπως η περιβαλλοντική παρακολούθηση, η ανακατασκευή ελλιπών δεδομένων και η υπολογιστική προσομοίωση πιθανών σεναρίων. Το δυνητικό πεδίο εφαρμογών είναι ευρύτατο, αφού περιλαμβάνει την επεξεργασία δορυφορικών εικόνων, τη χαρτογράφηση περιβαλλοντικών ρύπων ή της στάθμης υδροφορέων και την προσομοίωση ταμιευτήρων πετρελαίου.


Το ερευνητικό έργο AFoRMI με επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Ιωάννη Παπαευσταθίου, μέλος του εργαστηρίου Μικροεπεξεργαστών και Υλικού του Τμήματος ΗΜΜΥ και βασικό ερευνητή τον Δρ. Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο, θα αναπτύξει εναλλακτικές μεθόδους που θα παρέχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας μεγαλύτερου όγκου δεδομένων με ταχύτερους ρυθμούς. Το έργο αυτό σκοπό έχει να επιταχύνει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επεξεργασία δεδομένων, όπως για παράδειγμα, τα δεδομένα που χρειάζονται για τον υπολογισμό των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών, καθώς επίσης και αυτά που χρειάζονται για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων.