Υπερψηφίστηκε, την Τρίτη 8 Μαρτίου, με ευρεία διακομματική πλειοψηφία από την ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου η έκθεση "Γεωργία της ΕΕ και Διεθνές Εμπόριο", την οποία συνέταξε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Καθηγητής κ. Γιώργος Παπαστάμκος, με την οποία ζητείται η αποφυγή, κατά τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών, οποιασδήποτε παραχώρησης η οποία ενδέχεται να υπονομεύσει το γεωργικό τομέα της ΕΕ.

Όπως επισημαίνει στην Αιτιολογική Έκθεση ο κ. Παπαστάμκος, "o πολυλειτουργικός ρόλος του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα μπορεί να χρησιμεύσει ως καταλύτης για νέα παραδείγματα, εφόσον προμηθεύει δημόσια αγαθά μείζονος σημασίας στις κοινωνίες μας: επισιτιστική επάρκεια, ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων σε προσιτές τιμές για τους πολίτες της ΕΕ.

Σε παγκόσμια κλίμακα υπάρχει αυξημένη ζήτηση τροφίμων σε συνθήκες υψηλότερου κόστους παραγωγής, σοβαρής αστάθειας των γεωργικών αγορών, λιγότερης γης, λιγότερων υδάτινων πόρων και μειωμένων ενεργειακών εισροών.

 Μία ισχυρή ΚΑΠ είναι επίσης θεμελιώδης για την διαφύλαξη της περιβαλλοντικής αειφορίας και της οικονομικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών της ΕΕ έναντι της απειλής της εγκατάλειψης της γης και της συρρίκνωσης του πληθυσμού της υπαίθρου".

Η Έκθεση, μεταξύ άλλων:

- καταδικάζει την προσέγγιση της Κομισιόν, η οποία πολύ συχνά προβαίνει σε παραχωρήσεις στον τομέα της γεωργίας έναντι αυξημένης πρόσβασης στις αγορές τρίτων χωρών στους κλάδους των βιομηχανικών προϊόντων και των υπηρεσιών και προτείνει μία προσέγγιση, η οποία θα διασφαλίζει ισορροπία μεταξύ εγχώριας παραγωγής και εισαγωγών σε κάθε γεωργικό τομέα,

- επισημαίνει ότι εσφαλμένως η Κομισιόν έχει τηρήσει αμυντική στάση στις γεωργικές διαπραγματεύσεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), τη στιγμή που η ΕΕ έχει ήδη μειώσει δραστικά την – με όρους ΠΟΕ– στρεβλωτική του εμπορίου εγχώρια γεωργική στήριξη, σε αντίθεση με καίριους εμπορικούς εταίρους της,

- καλεί την Κομισιόν να συμμορφωθεί αυστηρά –στο πλαίσιο των γεωργικών διαπραγματεύσεων στον ΠΟΕ– με τη διαπραγματευτική εντολή που έλαβε από το Συμβούλιο, η οποία ορίζει ως όριο της δράσης της την ήδη συντελεσθείσα μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, υπό την προϋπόθεση ισοδύναμων παραχωρήσεων εκ μέρους των εμπορικών εταίρων της ΕΕ, αποφεύγοντας, συνεπώς, διαπραγματευτικές προσφορές που θα προκαθόριζαν τις αποφάσεις για το μέλλον της ΚΑΠ μετά το 2013,

- αναδεικνύει τις δυσμενέστατες συνέπειες από την αναθεώρηση της ΚΟΑ ζάχαρης (κλείσιμο 83 εργοστασίων σε σύνολο 189 στην ΕΕ-27, απώλεια 16.500 άμεσων θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές, παύση της καλλιέργειας ζαχαροτεύτλων για περίπου 140.000 αγρότες) και επικρίνει τις πρόσφατες παραχωρήσεις που ανέλαβε η Κομισιόν έναντι τρίτων χωρών,

- αναγνωρίζει ότι τα προϊόντα καπνού πρέπει να διέπονται από αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, τάσσεται, ωστόσο, υπέρ αναλογικής προσέγγισης της ρύθμισης των συστατικών των προϊόντων καπνού σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο· προειδοποιεί κατά τυχόν απαγόρευσης οιουδήποτε συστατικού, μη βασιζόμενης σε επιστημονικά στοιχεία, η οποία θα οδηγήσει ουσιαστικά στην απαγόρευση ευρωπαϊκών προϊόντων καπνού με παραδοσιακό χαρμάνι, γεγονός που θα έχει σοβαρές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις για τους καπνοκαλλιεργητές της ΕΕ (των ποικιλιών ανατολικού τύπου και μπέρλεϊ), χωρίς να ωφελείται η δημόσια υγεία,

- καλεί την Κομισιόν να διεξάγει εμπεριστατωμένες αξιολογήσεις του αντικτύπου των εμπορικών συμφωνιών, οι οποίες οφείλουν να δημοσιοποιούνται πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων,

- εκφράζει έντονη ανησυχία για τις παραχωρήσεις στις οποίες έχει προβεί η Κομισιόν στο πλαίσιο των ευρωμεσογειακών συμφωνιών,

- υπενθυμίζει ότι οι παραγωγοί της ΕΕ ανταποκρίνονται στα αυστηρότερα πρότυπα υγιεινής, ασφάλειας και αειφόρου παραγωγής και ως εκ τούτου υπογραμμίζει ότι τα εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα θα πρέπει να παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις, ώστε να διασφαλίζεται αφενός η προστασία των ευρωπαίων πολιτών και αφετέρου ισότιμοι όροι ανταγωνισμού υπέρ των γεωργών της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον Εισηγητή κ. Παπαστάμκο, η γεωργία δεν είναι απλώς μία οικονομική δραστηριότητα, αλλά προμηθεύει δημόσια αγαθά μείζονος σημασίας για το κοινωνικό σύνολο, ο εφοδιασμός των οποίων δεν μπορεί να εξασφαλισθεί μέσω της αγοράς.

 Συνεπώς, η κύρια πρόκληση συνίσταται στον αποτελεσματικό συνδυασμό εμπορικών και μη εμπορικών παραμέτρων. Είναι επιτακτική η ανάγκη, κατά τον Έλληνα Ευρωβουλευτή, αποτελεσματικής προάσπισης των συμφερόντων του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα στο πλαίσιο της άσκησης της εξωτερικής εμπορικής πολιτικής της ΕΕ