Οι Νέοι Αγρότες του Νομού Χανίων οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών ότι σύμφωνα με την σύμβαση που έχουν υπογράψει και για δέκα χρόνια μετά την ημερομηνία ένταξης υποχρεούνται να προσκομίζουν κάθε χρόνο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Εκκαθαριστικό σημείωμα
2. Ε1 του αντίστοιχου οικονομικού έτους
3. Βεβαίωση δημάρχου (πρόσφατη) για το μόνιμο της κατοικίας
4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΟΓΑ.
5. Ημερολόγιο τήρησης απλουστευμένης λογιστικής

Όσοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και δεν έχουν συμπληρώσει δεκαετία από την ένταξη τους, πρέπει να προσκομίσουν άμεσα τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Πληροφορίες και διευκρινήσεις στα τηλ 2821346530-2