Ο χρόνος, για την απορρόφηση πιστώσεων απο το ΕΣΠΑ, κυλά αμείλικτα και καθώς οι προθεσμίες τρέχουν, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης αποφάσισε να ενισχυθεί με τέσσερα επιπλέον στελέχη, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας.

Και επειδή, ούτε λόγος να γίνεται για προσλήψεις, η ενίσχυση αυτή θα γίνει με εθελοντικές μετατάξεις προσωπικού.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, προκηρύσσεται η πλήρωση δύο (2) θέσεων της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών (εκ των οποίων ένας (1) τουλάχιστον Πολιτικός Μηχανικός), μία (1) θέση κατηγορίας ΤΕ και μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης με επιλογή, βάσει της διαδικασίας του άρθρου 7 παρ. 2α του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/3-12-2007) και τις διατάξεις του Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/31-3-2010) και ισχύει.

2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν στην Περιφέρεια Κρήτης.

3. Οι υποψήφιοι για τη στελέχωση πρέπει να πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της με αριθμ. αριθμ. 12453/ΕΥΘΥ 218/22-3-2010 (ΦΕΚ 348/τ.Β’/30-03-2010) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που αποσπάται ή μετακινείται στην Ενδιάμεση Διαχειριστικά Αρχή της Περιφέρεια Κρήτης, κατάργηση της υπ’ αριθμ.43134/Γ΄ΚΠΣ 293/19-12-2000 (ΦΕΚ 1591/Β/29.12.2000) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας».

4. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

1. Αίτηση υποψηφιότητας

2. Τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα με τα αντίστοιχα επικυρωμένα δικαιολογητικά (έγγραφα και βεβαιώσεις)

3. Βεβαίωση / πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο να φαίνονται τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές ή πειθαρχικές διαδικασίες σε εκκρεμότητα.

Το Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών των μονίμων υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία προέλευσης του/της υπαλλήλου, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10-07-2007(ΦΕΚ1171/τ.Β΄/11-07-2007) Κ.Υ.Α ’’Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων και αφορούν μονίμους υπαλλήλους και υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄ και β΄βαθμού’’.

5. Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με το τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης μέχρι την Δευτέρα 30/7/2011 στη διεύθυνση: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης, Δουκός Μποφώρ 7, 2ος όροφος Ηράκλειο ΤΚ 71202

6. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρο 7 παρ. 2α του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/3-12-2007) και τις διατάξεις του Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/31-3-2010) και ισχύει.

7 Όσοι επιλεγούν θα τοποθετηθούν στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή με μετακίνηση για (4) έτη. Η απόφαση για τη μετακίνηση μπορεί να παραταθεί μία ή και περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά με την παρούσα δίνονται από τη Γραμματεία της Υπηρεσίας τηλ. 2813404500 και 2813404513 καθημερινά από 09.00 έως 15.00.