Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι οι ηλικιωμένοι της ΠΕ Ρεθύμνης μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Λουτροθεραπειών στην περιοχή Λουτρακίου Πέλλας κατά τη χρονική περίοδο 20/08-30/08/2012.

Οι εγγραφές των ηλικιωμένων που επιθυμούν να φιλοξενηθούν στη Λουτρόπολη Λουτρακίου Πέλλας θα αρχίσουν στις 09-07-2012 και θα διαρκέσουν μέχρι 31-07-2012 στα γραφεία της Διεύθυνσης Δημ.Υγείας και Κοιν. Μέριμνας.
.
Δικαιολογητικά εγγραφής ηλικιωμένων

1. Δελτίο Κατασκηνωτή (διατίθεται έντυπο από την Υπηρεσία).
2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4. Ιατρική Βεβαίωση στην οποία θα αναγράφονται οι τυχόν παθήσεις και η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν καθώς και ότι η κατάσταση της υγείας τους επιτρέπει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
5. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού της εφορίας (οικονομικού έτους 2011) ή φωτοαντίγραφο της δήλωσης που υποβλήθηκε ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλει φορολογική δήλωση.

Η συμμετοχή των φιλοξενούμενων στη λουτρόπολη ανέρχεται στο ποσό των 8,00€ ημερησίως.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Δημόσιας Υ-γείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ρεθύμνου, Ζαμπελίου 34, κ. Δασκαλάκη Αντωνία τηλ. 28313 43326 & κ. Περακάκη Αιμηλία, τηλ. 28313 43325, οδός Ζαμπελίου 34.