Στα 190,4 εκατ. ευρώ, έναντι 228,2 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση 16,5%, ανήλθαν τα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος στη χρήση 2010.

Το συνολικό μικτό μέρισμα ανά μετοχή, που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας για διανομή, ανέρχεται σε 2,60 ευρώ έναντι 3,20 ευρώ της χρήσεως 2009.

Τα συνολικά καθαρά έσοδα από την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, τους τόκους των χαρτοφυλακίων, τις προμήθειες και τα λοιπά έσοδα από τις εργασίες εσωτερικού και εξωτερικού διαμορφώθηκαν σε 1.044,5 εκατ. ευρώ έναντι 1.139,5 εκατ. ευρώ στη χρήση 2009, σημειώνοντας μείωση κατά 8,3%.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα από τόκους και χρηματοοικονομικές πράξεις διαμορφώθηκαν σε 831,0 εκατ. ευρώ έναντι 833,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 0,3%.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες μειώθηκαν κατά 19% και διαμορφώθηκαν σε 141,5 εκατ. ευρώ έναντι 174,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τα έσοδα από μετοχές και συμμετοχές μειώθηκαν κατά 54,7 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 12,3 εκατ. ευρώ έναντι 67 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, λόγω της μείωσης των διανεμόμενων κερδών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Τέλος, τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 47 εκατ. ευρώ έναντι 45 εκατ. ευρώ στη χρήση 2009 από απελευθέρωση προβλέψεων.

Τα συνολικά έξοδα στη χρήση 2010 μειώθηκαν κατά 57,2 εκατ. ευρώ (6,3%) και διαμορφώθηκαν σε 854,1 εκατ. ευρώ έναντι 911,3 εκατ. ευρώ στη χρήση 2009. Τα γενικά λειτουργικά έξοδα της Τράπεζας πλην προβλέψεων (δαπάνες προσωπικού, συντάξεις, αποσβέσεις, λοιπά έξοδα) μειώθηκαν κατά 57,9 εκατ. ευρώ (-13,2%) και διαμορφώθηκαν σε 381,2 εκατ. ευρώ έναντι 439,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Οι προβλέψεις είναι σημαντικά ενισχυμένες και στη χρήση 2010 (κατά 472,9 εκατ. ευρώ) και έχουν διαμορφωθεί σε 2.385,4 εκατ. ευρώ.

naftemporiki.gr