Πλεόνασμα 1.115,7 εκατ. ευρώ παρουσίασε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούνιο του 2012, μειωμένο κατά 116 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011 σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος .

Στη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων συνετέλεσε η μείωση της μέσης κατά ταξίδι δαπάνης κατά 1,2%, όσο και η μείωση των αφίξεων κατά 9%. Σημειώνεται τέλος ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συμμετείχαν με ποσοστό 38% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 17,1% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

 Σημαντική ήταν η μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ και ειδικότερα, όσον αφορά τις εισπράξεις από τις σημαντικότερες αγορές προέλευσης ταξιδιωτών, αυτές από τη Γερμανία παρουσίασαν μείωση κατά 15,4% τον Ιούνιο 2012 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2011 (Ιούνιος 2012: 229,3 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2011: 270,9 εκατ. ευρώ), αυτές από τη Γαλλία παρουσίασαν μείωση κατά 5,7% τον Ιούνιο 2012 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2011 (Ιούνιος 2012: 81,4 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2011: 86,3 εκατ. ευρώ),ενώ αυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 63,8% (Ιούνιος 2012: 219,6 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2011: 134 εκατ. ευρώ). Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 μείωση παρουσιάζουν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ κατά 47,4% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 35,7 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση παρουσιάζουν οι εισπράξεις από τη Ρωσία κατά 9% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 146 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη Ταξιδιωτική Κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούνιο 2012 διαμορφώθηκε στις 2.043,7 χιλ. ταξιδιώτες παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Η εξέλιξη αυτή ήταν κυρίως αποτέλεσμα της μείωσης των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ των 27 κατά 9% και από τη μείωση των αφίξεων από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 κατά 1,4%. Ειδικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 753,6 χιλ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 17,7%, ενώ οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 6,5% (Ιούνιος 2012: 548,8 χιλ. Ιούνιος 2011: 515,1 χιλ.). Οι αφίξεις από την Γερμανία εμφάνισαν μείωση κατά 4,3%, από τη Γαλλία εμφάνισαν επίσης μείωση κατά 18,5%, ενώ και οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 23,7%. Οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 32,1%, ενώ οι αφίξεις από τις ΗΠΑ παρουσιάζουν μείωση κατά 53,2%.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2012 μειώθηκε κατά 9% και διαμορφώθηκε στις 4.827,8 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 5.304,2 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκε στις 3.006,9 χιλ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 11,6%, ενώ οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκαν στις 1.820,9 χιλ., δηλ. μειώθηκαν κατά 4,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν 15,9% και οι αφίξεις από τις χώρες ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 4,9%. Ειδικότερα, μείωση κατά 6,9% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γερμανία, μείωση 28,1% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γαλλία και αύξηση κατά 16% εμφανίζουν οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 7,8% και διαμορφώθηκαν στις 229,4 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ μείωση παρουσίασαν οι αφίξεις από τις ΗΠΑ κατά 38,3% και διαμορφώθηκαν στις 130,8 χιλ. ταξιδιώτες.

 

protothema.gr