Αντιμέτωπο με ένα ακραίο και αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον στις κύριες αγορές που δραστηριοποιείται, το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου συνεχίζει να επικεντρώνεται στην ενίσχυση της κεφαλαιακής του επάρκειας και ρευστότητας, στη διατήρηση ικανοποιητικής οργανικής κερδοφορίας και στην αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων.

Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για α’ εξάμηνο 2012 ανήλθαν σε €360 εκατ. (μειωμένα κατά 6% σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2011), αποδεικνύοντας την ικανότητα του Συγκροτήματος να πετυχαίνει οργανική κερδοφορία παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Η σημαντική αύξηση στις προβλέψεις για απομείωση δανείων (€568 εκατ. το α’ εξάμηνο 2012, έναντι €183 εκατ. το α’ εξάμηνο 2011) είχε ως αποτέλεσμα το Συγκρότημα να σημειώσει ζημιές μετά τη φορολογία, εξαιρουμένης της απομείωσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και μεταβολής στην εύλογη αξία σχετικών παραγώγων αντιστάθμισης και της σχετικής αναβαλλόμενης φορολογίας, ύψους €214 εκατ. έναντι κερδών ύψους €161 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2011.

Οι ζημιές μετά τη φορολογία περιλαμβανομένης της απομείωσης ΟΕΔ ανήλθαν σε €134 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2012 έναντι €107 εκατ. το α’ εξάμηνο 2011. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2012 συμπεριλαμβάνουν την ειδική φορολογία στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο με βάση τις καταθέσεις τους ύψους €9 εκατ. (€9 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2011).

Το Συγκρότημα, λαμβάνοντας υπόψη την επιδείνωση του δανειακού του χαρτοφυλακίου, προχώρησε σε σημαντική αύξηση των προβλέψεων για απομείωση δανείων που ανήλθαν σε €568 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2012, αυξάνοντας τις συσσωρευμένες προβλέψεις στις 30 Ιουνίου 2012 σε €2,0 δις και τον δείκτη κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με προβλέψεις σε 50% από 46% στις 31 Μαρτίου 2012. Λαμβάνοντας υπόψη τις εμπράγματες εξασφαλίσεις σε τιμές καταναγκαστικής πώλησης, το συνολικό ποσοστό κάλυψης ανέρχεται σε 106% στις 30 Ιουνίου 2012, έναντι 101% στις 31 Μαρτίου 2012.

Παρά την ετήσια μείωση των καταθέσεων κατά 11%1, το Συγκρότημα διαθέτει υγιή χρηματοδοτική δομή και ευρεία καταθετική βάση και διατηρεί δείκτη δανείων προς καταθέσεις ο οποίος διαμορφώθηκε σε 94% στις 30 Ιουνίου 2012.

Στις 30 Ιουνίου 2012 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος ανήλθε σε 7,6% με τον δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων και τον δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων να ανέρχονται σε 5,1% και 7,3% αντίστοιχα. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος είναι χαμηλότεροι του ελάχιστου ορίου που απαιτεί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Λαμβάνοντας υπόψη και τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) ύψους €430 εκατ., ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων όπως καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) ανήλθε σε 6,9%.

Στις 27 Ιουνίου 2012, ενόψει της λήξης στις 30 Ιουνίου 2012 της προθεσμίας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, το Συγκρότημα ανακοίνωσε ότι παρά το γεγονός ότι προέβηκε σε μια σειρά ενεργειών για κάλυψη του κεφαλαιακού ελλείμματος ύψους €1.560 εκατ. όπως αυτό είχε καθοριστεί από την ΕΑΤ τον Δεκέμβριο 2011, δεν ήταν σε θέση να καλύψει πλήρως το κεφαλαιακό του έλλειμμα και ως αποτέλεσμα αποτάθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία για κεφαλαιακή στήριξη.

Σαν αποτέλεσμα των αυξημένων προβλέψεων στο δανειακό χαρτοφυλάκιο σε Κύπρο και Ελλάδα στις οποίες έχει προχωρήσει το Συγκρότημα, καθώς και της περαιτέρω απομείωσης ΟΕΔ και ομολόγων τραπεζικών οργανισμών σε Κύπρο και Ελλάδα, το κεφαλαιακό έλλειμμα όπως είχε καθοριστεί από την ΕΑΤ υπολογίζεται στις 30 Ιουνίου 2012 σε περίπου €730 εκατ.
Πέραν των πιο πάνω, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αιτηθεί την παροχή χρηματοοικονομικής βοήθειας από άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Το πρόγραμμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τρόικας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) για παροχή χρηματοοικονομικής βοήθειας στην Κυπριακή Δημοκρατία θα βασίζεται (α) στις κεφαλαιακές ανάγκες του χρηματοπιστωτικού συστήματος, (β) στις χρηματοδοτικές ανάγκες και στις ανάγκες αναχρηματοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και (γ) στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας. Ως εκ τούτου οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες του Συγκροτήματος θα υπολογιστούν σε συνεργασία με τις Κυπριακές Αρχές και την Τρόικα στα πλαίσια άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) και το Συγκρότημα θα υποβάλει σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης το οποίο θα τύχει έγκρισης από τις Κυπριακές Αρχές και την Τρόικα.

Δείτε εδώ αναλυτικά την έκθεση με τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το α' εξάμηνο του 2012