Ειδικό Ταμείο για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας το οποίο για το 2011 περιλαμβάνει δαπάνες 26.489.510 ευρώ και συνολικά έσοδα 24.005.020 ευρώ ενέκρινε η κυπριακή Βουλή.

Τα έσοδα του Ειδικού Ταμείου θα προέλθουν κυρίως από το ειδικό τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κατά 24.000.000 ευρώ και από τόκους που προέρχονται από την επένδυση των αποθεμάτων του Ειδικού Ταμείου κατά 5.000 ευρώ.

Οι δαπάνες του Ειδικού Ταμείου προορίζονται κυρίως για επιχορηγήσεις ύψους 25.677.500 ευρώ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολική, φωτοβολταϊκά, ηλιακή, υδροηλεκτρική, βιομάζα και άλλες) καθώς και για λειτουργικές δαπάνες ύψους 18.010 ευρώ. Επίσης θα διατεθεί το ποσόν των 700.00 ευρώ για συμβουλευτικές υπηρεσίες και έρευνες.

Σχετικά με το κυπριακό σχέδιο δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η Βουλή ενημερώθηκε αρμοδίως ότι η επίτευξη των στόχων του σχεδίου μέχρι το 2020 βασίζεται στη λειτουργία φωτοβολταϊκών συστημάτων, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται κάθε χρόνο προοδευτικά.

Ως προς τους σκοπούς διάθεσης του ποσού των 5.490.000 ευρώ για χορηγίες/επιδοτήσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων, αυτό αναλογεί στο 21,38% του συνόλου των χορηγιών/επιδοτήσεων.

Το ποσό θα κατανεμηθεί για φωτοβολταϊκά συστήματα φυσικών προσώπων ενωμένα με το δίκτυο (2.500.000 ευρώ), για φωτοβολταϊκά συστήματα νομικών προσώπων ενωμένα με το δίκτυο (1.280.000 ευρώ), για αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα φυσικών προσώπων (300.000 ευρώ), για αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα νομικών προσώπων (30.000 ευρώ), για αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα άντλησης νερού 30.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και για αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα άντλησης νερού για νομικά πρόσωπα 50.000 ευρώ, ενώ για μεγάλα εμπορικά φωτοβολταϊκά συστήματα 21-150 κιλοβάτ θα δοθούν 800.000 ευρώ και για μικρά εμπορικά φωτοβολταϊκά μέχρι 20 κιλοβάτ θα διατεθεί το ποσόν των 500.000 ευρώ.

energypress.gr