Από την Τρίτη 15 Μαρτίου 2011 ο Δήμος Χανίων εφαρμόζει τη διαδικασία δημοσίευσης των αποφάσεων και διοικητικών πράξεων που προβλέπει το πρόγραμμα «Διαύγεια», σύμφωνα με τον Νόμο 3861/2010 για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο.

Μάλιστα ο Δήμος Χανίων είναι – έως σήμερα - ο πρώτος Μητροπολιτικός Δήμος της Περιφέρειας Κρήτης σε αριθμό αναρτημένων αποφάσεων και διοικητικών πράξεων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία που τηρεί το Υπουργείο Εσωτερικών (στην ιστοσελίδα http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/stats)

Η ιστοσελίδα ειδικού σκοπού ανάρτησης αποφάσεων από την οποία μπορούν όλοι οι πολίτες να ενημερώνονται για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο Δήμο Χανίων είναι η εξής: http://et.diavgeia.gov.gr/f/chania