Καταδικαστική απόφαση κατά της Ελλάδας εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε ό,τι αφορά τις διατάξεις του Ν. 3631/2008 που έθετε περιορισμούς στην ελευθερία εγκαταστάσεως επιχειρήσεων και ειδικά στην απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου που αντιπροσωπεύουν άνω του 20% του μετοχικού κεφαλαίου σε δημόσιου συμφέροντος επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελληνική Δημοκρατία με τον Ν. 3631/2008, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 43 ΕΚ περί της ελευθερίας εγκατάστασης.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο ο μοναδικός σκοπός υπό το πρίσμα του οποίου πρέπει να εξεταστεί ο δικαιολογητικός λόγος των περιορισμών της ελευθερίας εγκαταστάσεως τους οποίους συνεπάγονται το σύστημα προηγουμένης εγκρίσεως και η δυνατότητα εκ των υστέρων ελέγχου που προβλέπει ο Ν. 3631/2008 είναι αυτός της διασφαλίσεως της συνεχούς και απρόσκοπτης παροχής ορισμένων βασικών υπηρεσιών και λειτουργίας των δικτύων που θεωρούνται απαραίτητες για την οικονομική και κοινωνική ζωή μιας χώρας, ειδικότερα του αναγκαίου εφοδιασμού της χώρας με ενέργεια και νερό, της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και της διαχειρίσεως των δύο μεγαλύτερων λιμένων της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνεται πως στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες στους τομείς του πετρελαίου, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας, το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι ο σκοπός της εξασφαλίσεως του εφοδιασμού με τέτοιου είδους προϊόντα ή η παροχή τέτοιου είδους υπηρεσιών σε περίπτωση κρίσεως, στην επικράτεια του οικείου κράτους μέλους, μπορεί να αποτελέσει λόγο δημόσιας ασφάλειας και, ως εκ τούτου, να δικαιολογήσει, ενδεχομένως, παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων.

Ωστόσο, το Δικαστήριο θεωρεί πως τα κριτήρια αξιολογήσεως που απαριθμούνται στον νόμο 3631/2008 δεν αφορούν περιπτώσεις πραγματικών και αρκούντως σοβαρών απειλών για την ασφάλεια του εφοδιασμού και δεν μπορούν, συνεπώς, να θεωρηθούν ως άμεσα σχετιζόμενα με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Επομένως, σημειώνει πως ένα τέτοιο σύστημα προηγουμένης εγκρίσεως παρέχει στη διοίκηση διακριτική ευχέρεια δυσχερώς ελέγξιμη από τα δικαστήρια και ενέχουσα κίνδυνο δυσμενών διακρίσεων.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν αναμένεται να έχει κάποια επίπτωση καθώς ήδη η κυβέρνηση έχει καταργήσει τους εν λόγω περιορισμούς με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εξέδωσε στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 με την οποία ρυθμίστηκε το κρίσιμο θέμα των ειδικών μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου (golden shares – χρυσή μετοχή) στις υπό αποκρατικοποίηση εταιρείες.

Πλέον το Ελληνικό Δημόσιο δεν είναι υποχρεωμένο να έχει ελάχιστη συμμετοχή στις εταιρείες ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας και δεν χρειάζεται προηγούμενη έγκριση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων για την πώληση πακέτου μετοχών μεγαλύτερο του 20%.


ιn.gr