Μειωμένο θα είναι το 2013 το κόστος χρήσης των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Σημειώνεται ότι αυτές οι χρεώσεις επιβαρύνουν το σύνολο των καταναλωτών και αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% της τιμής της κιλοβατώρας στα οικιακά τιμολόγια, ενώ πολύ υψηλότερο είναι το ποσοστό σε βιομηχανικά και σε άλλα τιμολόγια.

Η ΡΑΕ με σχετικές αποφάσεις της (1016/2012 & 1017/2012), καθόρισε τις χρεώσεις χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, αντίστοιχα, για το 2013.

Από την εφαρμογή των νέων αυτών χρεώσεων, προκύπτουν μειώσεις για όλες τις κατηγορίες πελατών, οι οποίες έχουν ως εξής:

● Για τους πελάτες που συνδέονται στην υψηλή τάση (μεγάλες βιομηχανίες), οι μοναδιαίες χρεώσεις χρήσης Συστήματος μειώνονται κατά 2,2%, σε σχέση με τις τρέχουσες χρεώσεις.

 ● Για τους πελάτες μέσης τάσης (βιομηχανίες μεσαίου μεγέθους, μεγάλες και μεσαίες εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις), οι μοναδιαίες χρεώσεις χρήσης Συστήματος μειώνονται κατά 11% σε σχέση με τις τρέχουσες χρεώσεις, ενώ και οι χρεώσεις χρήσης Δικτύου μειώνονται κατά 2% ως προς το σκέλος ενέργειας και κατά 1,5% ως προς το σκέλος ισχύος.

● Για τους οικιακούς πελάτες, η συνολική μείωση (αθροιστικά για τις χρεώσεις χρήσης Συστήματος και Δικτύου) φθάνει το 7%, σε σχέση με τις τρέχουσες χρεώσεις.

 ● Για τους λοιπούς πελάτες χαμηλής τάσης (μικρές επιχειρήσεις), οι μειώσεις είναι της τάξης του 7-15%, σε σχέση με τις τρέχουσες χρεώσεις.

Η ΡΑΕ έχει προκηρύξει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση μελέτης σε εξειδικευμένο σύμβουλο, ο οποίος θα αξιολογήσει τις υφιστάμενες χρεώσεις δικτύων, συγκριτικά με τις αντίστοιχες χρεώσεις που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε τρίτες χώρες, τόσο ως προς το επίπεδο, όσο και ως προς τη δομή τους.

Με βάση τη μελέτη αυτή, η ΡΑΕ θα προχωρήσει, μέσα στο 2013, σε αναθεώρηση της μεθοδολογίας καθορισμού των χρεώσεων χρήσης δικτύων, με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία των Διαχειριστών, τη βέλτιστη τιμολογιακή πολιτική, αλλά κυρίως την παροχή υπηρεσιών βελτιωμένης ποιότητας με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τον τελικό καταναλωτή.

Σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις για τα τιμολόγια χαμηλής τάσης (οικιακά) το 2013, υπενθυμίζεται ότι η ΡΑΕ έχει προτείνει μεσοσταθμικές αυξήσεις 13% έναντι 25% που πρότεινε η ίδια η ΔΕΗ.

Μέσα στις επόμενες ημέρες, το ΥΠΕΚΑ θα ανακοινώσεις τις τελικές αποφάσεις του. Εκτιμάται ότι σε μεσοσταθμικό επίπεδο, οι αυξήσεις θα κινηθούν κοντά σε διψήφιο ποσοστό (10%), ενώ θα διευρυνθεί και ο αριθμός των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

 

in.gr